Års­rap­port, fak­ta og nøkkeltall

Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer. I 2021 ble disse verdiene beregnet til 8,5 milliarder kroner. Årsrapporter med regnskapet redegjør for flere detaljer knyttet til det økonomiske bildet.

Mandat og bakgrunn

OVFs virksomhet skal drives til markedsmessige betingelser og er underlagt Loven om OVF og §116 i Grunnloven. Årsrapport 2021 redegjør for det økonomiske bildet. I 2019 kom det en Stortingsmelding om fondet som viser at OVFs verdier bør deles mellom kirken og staten, og det på bakgrunn av at Statskirken ble opphevet i 2017 og i dag er en folkekirke. I tillegg har også prestenes boplikt blitt opphevet, i 2015. Den nye loven ble virksom fra 01.01.2022. Staten forplikter seg samtidig til å bruke et beløp tilsvarende de verdiene som forblir på statens hånd til et program for restaurering og vedlikehold av de gamle kirkene i Norge.

Selv om det gjennom tidene har vært stor avskalling og fradeling av prestenes eiendomsareal, er fondet fremdeles en stor grunneier, nr. 8 i rekken. Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, prestegårder, festetomter, skog, landbruksarealer og verdipapirer. Datterselskapet Clemens Eiendom har 11 næringseiendommer og utbygging/ boligprosjekter i sin portefølje og Clemens Kraft er landet nest største leverandør av grønn energi produsert gjennom drift av 49 småkraftverk.

Alene om sin historiske bakgrunn

Fondet forvalter den historiske delen av det kirkelige gods som ble kalt prestebordsgodset også kalt "Det benefiserte gods", som hadde til hensikt å være en inntektskilde for prestene, noe det var frem til 1955 da prestene gikk over på statslønn. Kulturminneansvar og vedlikehold knyttet til bygningsmassen på 1 300 bygninger er stort. Blant små og store prestegårdshus er 282 vedtaksfredet av Riksantikvaren, og blant disse er 84 bispe- og presteboliger fredet ved lov av 1991.


Samfunnsengasjement

På samme måte som presten og prestegården var en innovatør på mange samfunnsbyggende felt, ønsker OVF å videreføre og forvalte eiendommene på best mulig måte.

OVF ønsker at prestegårdenes samfunnsbyggende rolle videreføres, og viser samfunnsengasjement gjennom:

  • presteboliger som får ny betydning og nytt innhold lokalt
  • prestegårdsarealer som er innovative som forsøksgårder (NIBIO)
  • arealer som gir ny vekst og utvikling i distriktene (Clemens Eiendom, Smarte nabolag)
  • skog som tar opp CO2
  • elver som gir grønn energi (Clemens Kraft)
  • kapital som settes inn i bærekraftige prosjekter i andre land

Tildelingsbrev

Hvert år får OVF et tildelingsbrev fra departementet, som har tilføyelser og supplerer de generelle retningslinjer som gjelder for fondets virksomhet: Tildelingsbrevet for 2022 fra Barne- og familiedepartementet

Hjemlet i Grunnloven § 116

Opplysningsvesenets fond ble omtalt i Norges Grunnlov i 1814 og fikk en egen lov i 1821. I dagens Grunnlov er mandatet og hensikten med fondet beskrevet i § 116:

«Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er benefisert geistligheten, skal bare anvendes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme. Milde stiftelsers eiendommer skal bare anvendes til gagn for disse.»

Lov, hovedinstruks og vedtekter

I 2022 fikk fondet ny lov, Lov om Opplysningsvesenets fond. OVF er i 2022 organisasjonsmessig plassert under Barne- og familiedepartementet. Etter kongelig resolusjon ble Forvaltningsorganet for OVF etablert 1. januar 2001. Forvaltningsorganet har eget styre oppnevnt av departementet.

I Hovedinstruksen for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond heter det:

«Styret skal påse at det foreligger en enhetlig og gjennomgående styringsstruktur som sikrer at fondets formål og de forutsetninger som ellers gjelder for fondets forvaltning, blir ivaretatt for alle deler av fondets virksomhet. (...) Styringsstrukturen skal bl.a. innrettes slik at den sikrer en tilfredsstillende internkontroll, en helhetlig og systematisk risikostyring og tilfredsstillende styring og kontroll med virksomheten, inklusive datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede selskaper.»

Les hele (Hovedinstruks for Opplysningsvesenets fond) og (vedtektene for Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond).

Frie midler gjennom OVF

Ønsker du å få del i de midlene som OVF hvert år gir til Den norske kirke? Hvert år tildeler Den norske kirke OVF-midler til ulike prosjekter. Midlene tildeles gjennom det enkelte bispedømmekontor, men OVF har ikke anledning til å behandle eller tildele støtte direkte til enkeltprosjekter, ta derfor kontakt med ditt lokale bispedømmekontor.