Ved­tek­ter

Vedtekter for Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

Gamle bøker i en bokhylle. Gullskrift på ryggen sier «Almindelig Norsk Lovsamling»

§1 Formål og oppgaver

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond har som hovedmål å forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond, og skal ellers utføre de gjøremål som til enhver tid bestemmes av Kongen eller departementet.

Forvaltningen av Opplysningsvesenets fond skal skje innenfor rammen av Grl. § 106, lov 6. juni 1996 om Opplysningsvesenets fond og disse vedtekter, og ellers i samsvar med de mål, prinsipper og retningslinjer som fastsettes av Stortinget, Kongen eller departementet.

§2 Styresammensetning og funksjonstid

Forvaltningsorganet ledes av et styre.
Styret oppnevnes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og sammensettes med fem medlemmer med varamedlemmer. Ett medlem med to personlige varamedlemmer oppnevnes etter forslag av Kirkerådet og ett medlem med to personlige varamedlemmer oppnevnes etter forslag av Den norske kirkes presteforening. Øvrige medlemmer har tre nummererte varamedlemmer. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet oppnevner styreleder. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Styret skal sammensettes slik at det samlet har bred innsikt i fondets ulike forvaltningsområder og har kunnskap om Den norske kirke. Styremedlemmenes funksjonstid er fire år. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan løse styremedlemmer fra deres verv dersom de ikke følger de retningslinjer som er fastlagt, eller dersom departementet etter en samlet vurdering finner saklig grunnlag for det.

Ved behandlingen av interne administrative saker suppleres styret med en representant for de tilsatte i administrasjonen.

§3 Styrets oppgaver

Styret representerer Opplysningsvesenets fond og skal ivareta de rettigheter og plikter fondet har.

Som ansvarlig styre for forvaltningsorganet, skal styret påse at forvaltningen av Opplysningsvesenets fond skjer i medhold av de instrukser og retningslinjer mv. som departementet fastsetter. Fortolkningsspørsmål omkring praktiseringen av det overordnede instruksverket, skal forelegges departementet.

Styret er ansvarlig for å nå de mål, resultat- og rapporteringskrav som fastsettes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i tildelingsbrev eller i særskilt skriv til styret. Innenfor rammen av bestemmelser gitt i tildelingsbrev, oppretter styret de stillinger som anses nødvendig for en forsvarlig forvaltning. Styret har innenfor de rammer som er gitt i tildelingsbrev eller i særskilt skriv ansvaret for at virksomheten drives effektivt og er organisert på hensiktsmessig måte. Styret har myndigheten til å foreta tilsettinger, men kan for alle stillinger, med unntak for direktørstillingen, delegere denne til et tilsettingsråd. Styret fastsetter fondets årlige budsjett, herunder forvaltningsorganets driftsbudsjett, på grunnlag av tildelingsbrev fra departementet.

Styret er ansvarlig for at Opplysningsvesenets fonds årsregnskap med styrets beretning oversendes departementet og Riksrevisjonen i henhold til retningslinjer fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i tildelingsbrev eller i særskilt skriv. Før regnskapet avsluttes skal styret sende forslag til departementet om disponering av overskudd.

Departementet fastsetter disponering av overskudd før årsregnskapet fastsettes av styret. Styret plikter å varsle departementet om forhold som anses av ekstraordinær karakter (f.eks. ekstraordinære tap, større rettstvister og lignende) og saker av overordnet og prinsipiell betydning.

§4 Forretningsorden

Styrets leder innkaller til møte med 14 dagers varsel. Styret holder møte så ofte som lederen bestemmer, eller når to eller flere av de øvrige medlemmene ønsker det. Saksliste og saksdokumenter sendes ut senest åtte dager før møtet. Disse frister kan fravikes ved behandling av hastesaker.

Det skal føres møtebok fra drøftinger i styret, og resultatet fra avstemminger skal føres inn i møteboka. Dissenser skal også føres inn.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. For øvrig avgjør styret selv sin forretningsorden.

§5 Direktør

Styret tilsetter direktør til å lede administrasjonen og den daglige forvaltningen av Opplysningsvesenets fond. Styret fastsetter nærmere stillingsbeskrivelse for direktøren og nestleder.

Etter fullmakt fra styret kan direktøren og nærmere bestemte tjenestemenn representere fondet utad.

Direktøren har plikt til å delta i styremøtene og har sekretæransvaret. Direktøren har ikke stemmerett.

Direktøren har ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende retningslinjer og pålegg fra departementet eller styret. Direktøren setter i verk de vedtak styret har truffet. Innen økonomiforvaltningen gir departementet bestemmelser om direktørens ansvar. Ellers fastsettes direktørens fullmakter av styret.


§6 Endring i vedtektene

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan endre vedtektene, men først etter at styret har fått anledning til å uttale seg. Styret kan overfor departementet fremme skriftlig forslag om endring i vedtekter.