Orga­ni­sa­sjon og datterselskaper

Fondet er underlagt Barne- og familiedepartementet og forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond. Styret oppnevnes i henhold til forvaltningsorganets vedtekter §2 av departementet og er sammensatt av fem medlemmer med varamedlemmer.

Styret for perioden 2021-2024 består av

  • Stephan Lange Jervell, styreleder
  • Lars Martin Lunde, nestleder
  • Eivind Hansen, styremedlem
  • Karin-Elin Berg, styremedlem
  • Birgit Agnethe Bråthen Lockertsen, styremedlem
  • Helge Aarseth, fast møtende varamedlem
  • Elisabeth Bjøre, ansattes representant for FOVF
  • Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF, fast møtende

Det er Kongen, representert ved Barne- og familiedepartementet (BFD) som utøver eierrettighetene i fondet. Driften av fondet ivaretas av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond (FOVF). Som virksomhet med eget styre og et forvaltningsorgan (FOVF) som driver fondet, har og er virksomheten underlagt det departement som til enhver tid har
kirkesaker, og i 2022 er det Barne- og familiedepartementet.

Fondet er et selvstendig rettssubjekt med kjennetegn og likehetstrekk man finner i det som er typisk for stiftelser. Ett slik trekk er at grunnkapitalen, benevnt grunnkapitalen, skal bevares. Grunnkapitalen kan ikke brukes i virksomheten, det er bare avkastningen fra formuesmassen det kan gjøres bruk av. Ved utgangen av 2021 har OVF som konsern 92,7 årsverk. Organisasjonen er fordelt på FOVF, Clemens Eiendom, AS, Granavolden Gjæstgiveri drift AS, Clemens Kraft AS og Clemens Kraft drift AS.

Datterselskaper

Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond. Datterselskapet ble opprettet i 2014 for å drive kommersiell eiendomsutvikling på fondets arealer. CE ivaretar rollen som eier og forvalter av fondets 11 næringseiendommer og driver også Granavolden Gjæstgiveri som ble kjøpt i 2010. Eiendommene som tilhører OVF er selskapets utgangspunkt. CE kan erverve, makeskifte eiendommer fra andre for å optimaliserer egne verdier. CE arbeider i hele verdikjeden fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning. Prosjektene er spredt over hele landet, og gjennomføres ofte i samarbeid med gode lokale aktører. Clemens Eiendom har regien og samarbeider med lokale entreprenører for ny kaifront og ny bydel mot havet, i Harstad og Bodø. I Tjeldbergvika (Kabelvåg) er "smarte boliger" under utvikling.

Clemens Kraft er Norges nest største kraftselskap innen småkraftverk, og ved utgangen av 2021 vil selskapet ha 49 småkraftverk i drift. Clemens Kraft utnytter vannkraftressursene gjennom småskala kraftproduksjon. Prosjekter i porteføljen er økonomisk bærekraftige og tar hensyn til miljøet og ivaretar lokale interesser. Vannkraft er en av de mest miljøvennlige energikildene innen kraftproduksjon. CKs nyeste småkraftverk ble åpnet i Bindal kommune i Nordland i november 2021. Hellifossen kraftverk vil utnytte et fall på 125 meter og ha en årlig produksjon på 27,7 GWh. Det vil utgjøre strømforbruket til 1400 husstander.