Orga­ni­sa­sjon og datterselskaper

Fondet er underlagt Barne- og familiedepartementet og forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond. Styret oppnevnes i henhold til forvaltningsorganets vedtekter §2 av departementet og er sammensatt av fem medlemmer med varamedlemmer.

Styret for perioden 2021-2024 består av

  • Stephan Lange Jervell, styreleder
  • Lars Martin Lunde, nestleder
  • Eivind Hansen, styremedlem
  • Karin-Elin Berg, styremedlem
  • Birgit Agnethe Bråthen Lockertsen, styremedlem
  • Helge Aarseth, fast møtende varamedlem
  • Elisabeth Bjøre, ansattes representant for FOVF
  • Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF, fast møtende

Fondet har eget styre oppnevnt av departementet. I 2023 er virksomheten underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD) Driften av fondet ivaretas av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond (FOVF), som fondets ansatte hører under.

Ved utgangen av 2022 har OVF som konsern 91,4 årsverk. De ansatte er fordelt i ulike virksomheter FOVF, Clemens Eiendom, AS, Granavolden (Hotel & Gjæstgiveri) Clemens Kraft AS og Clemens Kraft drift AS.

Datterselskaper

Clemens Eiendom

er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond. Datterselskapet ble opprettet i 2014 for å drive kommersiell eiendomsutvikling på fondets arealer. CE ivaretar rollen som eier og forvalter av fondets 10 næringseiendommer og i tillegg Granavolden Gjæstgiveri som ble kjøpt i 2010. Eiendommene som tilhører OVF er selskapets utgangspunkt. CE kan erverve, makeskifte eiendommer fra andre for å optimaliserer egne verdier. CE arbeider i hele verdikjeden fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning. Prosjektene er spredt over hele landet, men er i utgangspunktet arealer som moderbedriften har eid.

Clemens Eiendom har regien og samarbeider med lokale entreprenører i sine utviklingsprosjekter. Omsorgsboliger i Alstadhaug, på prestegårdens tomt i Sandnessjøen, er et målrettet prosjekt som svarer på behovet for omsorgsboliger til en stadig eldre befolkning. Første spadetak ble satt i juni 2023, og vil ferdigstilles sommeren 2024.

De siste årene har Harstad by åpnet seg mer mot havet, og på kaifronten er det byget nytt hotell. Det ble åpnet sensommeren 2022. I Bodø er reguleringsplanen for Molobyen godkjent. Den nye bydelen, med ansiktet vendt mot havet, vil ha mange faciliteter og gjøre strandsonen mer tilgjengelig.

Clemens Kraft

er Norges nest største kraftselskap innen småkraftverk, og ved utgangen av 2022 vil selskapet ha 52 småkraftverk i drift. Vannkraft er en av de mest miljøvennlige energikildene innen kraftproduksjon.

Clemens Kraft jobber for ren kraftproduksjon som ivaretar miljø og lokale interesser i et langsiktig perspektiv

Prosjekter i porteføljen er økonomisk bærekraftige.

Nye kraftverk i 2022 og 2023

I 2022 ble Kupekraftverk i Sunnfjord åpnet. Med sin årlig produksjon på 252 Gwh vil kraftverket forsyne 1 250 husstander med strøm.

Høsten 2023 ble Dvergfossen i Kvinesdal, Agder åpnet. Kraftverket sammen med 51 andre småkraftverk rundt om i Norge produserer i overkant av 720GW/h ren, fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til 36 000 husstander og utgjør et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Opplysningsvesenets fond er majoritetseier i Clemens kraft