Orga­ni­sa­sjon og datterselskaper

Fondet er underlagt Barne - familiedepartementet og forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fonds styre. Styret oppnevnes ihht. forvaltningsorganets vedtekter §2 av departementet og sammensettes med fem medlemmer med varamedlemmer.

Styret for perioden 2021-2024 består av

  • Stephan Lange Jervell, styreleder
  • Lars Martin Lunde, nestleder
  • Eivind Hansen, styremedlem
  • Karin-Elin Berg, styremedlem
  • Birgit Agnethe Bråthen Lockertsen,styremedlem
  • Helge Aarseth, fast møtende varamedlem
  • Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF, fast møtende
  • Harald Magne Glomdal, ansattes representeant for FOVF

Det er Kongen, representert ved Barne- og familiedepartementet (BFD) som utøver eierrettighetene i fondet. Driften av fondet ivaretas av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond (FOVF). Som virksomhet med eget styre og et forvaltningsorgan (FOVF) som driver fondet, har og er virksomheten underlagt det departement som til enhver tid har
kirkesaker, og i 2021 er det Barne- og familiedepartementet.

Fondet er et selvstendig rettssubjekt med kjennetegn og likehetstrekk man finner i det som er typisk for stiftelser. Ett slik trekk er at grunnkapitalen, benevnt grunnkapitalen, som skal bevares. Grunnkapitalen kan ikke brukes i virksomheten bare avkastningen fra formuesmassen kan det gjøres bruk av. I 2021 har OVF som konsern 100,2 årsverk. Organisasjonen er fordelt på FOVF, Clemens Eiendom, AS, Granavolden Gjæstgiveri drift AS, Clemens Kraft AS og Clemens Kraft drift AS.

Datterselskaper

Clemens Eiendom driver kommersiell eiendomsutvikling på fondets arealer, og ivaretar rollen som eier og forvalter av fondets 11 næringseiendommer. Clemens Eiendom driver også Granavolden Gjæstgiveri på Gran.

Clemens Kraft er Norges nest største kraftselskap innen småkraftverk, og i 2021 vil selskapet ha 47 produserende småkraftverk.