OVF blir AS

Regjeringen vil omdanne Opplysningsvesenets fond til et aksjeselskap. Det kom frem i forslag til statsbudsjett som ble presentert i dag, fredag 6. oktober.

Publisert

De ansatte i OVF ombord på en seilbåt

OVF-skuta holder stø kurs mot framtida. Foto: OVF

Det er ikke tatt stilling til tidspunkt for omdanningen. Endringen skjer som følge av at OVFs ansvar har endret seg de siste årene. Etter skillet mellom stat og kirke i 2017, skal ikke lenger OVF holde bolig for prester i Den norske kirke, og kirken skal selv overta eierskapet til en rekke presteboliger m.m. Arbeidet med å overdra eiendommer til kirken pågår nå.

Regjeringen tar sikte på at forvaltningen av det omdannede selskapet skal bygge på kontinuitet. Selskapet skal som grunneier, fortsatt ta vare på og utvikle verdier i porteføljen med eiendommer og bygninger og fortsatt bidra til lokal utvikling med langsiktige og miljøriktige løsninger.

Statens mål er høyest mulig avkastning over tid, innenfor bærekraftige rammer for den kommersielle og største delen av virksomheten. Salg av eiendom skal skje til markedsvilkår, men jord- og skogeiendommer skal bare selges til aktører som konsesjonslovgivningen gjelder for, eller som er kontrollert av det offentlige.

De kulturhistoriske eiendommene skal forvaltes i samsvar med kulturminnelovgivingen. Forvaltningen av disse skal være bærekraftig og kostnadseffektiv, av høy kvalitet.

Eierstyringen av selskapet skal flyttes til Nærings- og fiskeridepartementet, og være i henhold til eierskapsmeldingen, Meld. St. 6 (2022–2023).

Vurdering av utbytte skal basere seg på forretningsmessige vurderinger, og ikke forringe verdiene i selskapet. Inntekter til staten fra aksjeselskapet skal øremerkes bevaringsstrategien for istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg. I tillegg vil det bli hentet ut overskuddslikviditet fra OVF før overføring til Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet vil komme tilbake til Stortinget om oppfølginga av vedtaket.

OVF har vært en samfunnsbygger i over 200 år. Selv om vi endrer oss, fortsetter vår innsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Det gjør vi gjennom ansvarlig forvaltning av prestegårdene og ved at utbytte fra OVF bidrar til kirkebevaringsprogrammet. OVF skal utvikle bærekraftige verdier for mennesker i dag og kommende generasjoner, og vi møter omdannelsen med oppbrettede ermer og ser med forventning mot nye muligheter for OVF as.

Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets fond.

Bakgrunn

  • Eiendomsretten til fondet har vært omdiskutert siden 1800-tallet. Gjennom historien har OVF holdt bolig for prester i Den norske kirke.
  • 2015Boplikt for prester opphørte
  • 2017 Den norske kirke blir eget rettssubjekt
  • 2019 Stortingsmelding om OVF
  • 2020 Stortingsbehandling: Et enstemmig Storting vedtar at OVF deles mellom staten og Den norske kirke. Kirken skal overta utvalgte eiendommer av særskilt kirkelig verdi. Resterende eiendeler skal utgjøre et statlig fond. Betingelse for deling: Staten øker sin innsats for bevaring av de kulturhistorisk viktige kirkebyggene i et omfang som tilsvarer de verdiene som staten blir eier av.
  • 2021 Ny lov om OVF vedtatt
  • 2022 Ny lov om OVF trer i kraft
  • 2023 OVF – rent statlig fond
  • 2023 Vilkår i Grunnloven §116 oppheves
  • 2023 oktober. Forslag til statsbudsjett for 2024. Regjeringen tar sikte på å omgjøre OVF til et aksjeselskap og flytte eierstyringen til Nærings- og fiskeridepartementet.