Over­fø­ring av festerett

Dersom du kjøper, selger eller arver en bygning på festetomt, trenger du å overføre festeretten. OVF som grunneier må alltid godkjenne ved en overføring av festerett. Festeavgiften vil ofte bli regulert når festeretten overføres til ny fester.

Bilde av havet og fjellene

Gildeskål

Foto: OVF

Søk om overføring av festerett

I alle våre festekontrakter er det avtalt at overdragelse av festerett krever samtykke. Overføring sikrer at Ovf til enhver tid vet hvem som er fester og rettmessig regulering av festeavgiften. Fester har som hovedregel rett til å overføre festeretten, og en nektelse må skje på saklig grunnlag.

Gå til søknadsskjema

Spørsmål og svar

I alle våre festekontrakter er det avtalt at overdragelse av festerett krever samtykke. Overføring sikrer at Ovf til enhver tid vet hvem som er fester og rettmessig regulering av festeavgiften. Overføring av festerett uten samtykke er derfor ikke gyldig. Fester har som hovedregel rett til å overføre festeretten, og en nektelse må skje på saklig grunnlag. Eksempelvis godkjenner ikke Ovf formålsendringer der hvor festet går over til bolig- eller fritidsfeste i de tilfeller hvor formålet med festet har vært noe annet.


Les mer i Tomtefesteloven § 17.

Søknad om overføring av festerett kan fester selv stå for, eller person som opptrer på hans vegne, typisk en eiendomsmegler.

I enkelte tilfeller kan bortfester være andre enn Ovf selv om fondet er grunneier, et såkalt fremfesteforhold. I disse tilfellene skal overføringshenvendelsen skje direkte til frembortfester, og man trenger ikke kontakte Ovf.

Eksempel: En kommune som har festet større arealer av Ovf, for så å inngå egne festekontrakter. Fester må i disse tilfellene søke overføring hos kommunen.

Søknad om overføring av festeretten bør sendes inn før eiendommen legges ut for salg. Det sikrer en effektiv saksbehandling hos oss, og selger/megler får innhentet nødvendig informasjon om festetomten og klarhet i om festeavgiften reguleres ved overføring eller ikke, og hva den nye festeavgiften blir.

Hjemmelsoverføring ved uskifte/arv: Søknad om overføring sendes inn når man har mottatt skifteattest/uskifteattest. Kopi av den legges ved søknaden om overføring.

Hjemmelsoverføring ved fisjon eller fusjon: Søknad om overføring bør sendes inn før fusjon/fisjonsplanen vedtas av generalforsamlingen, senest ved melding om fusjon/fisjon til foretaksregisteret.

For å få overføre en tomt må man gjennom følgende steg:

  1. Megler, nåværende fester eller evt. ny fester sender inn søknad om overføring
  2. Ovf sender ut påtegning til festekontrakt, kontaktskjema for ny fester og faktura for administrasjonsvederlag og regulerer festeavgiften.
  3. Både ny og gammel fester signerer påtegningen, fyller ut kontaktskjemaet og betaler fakturaen for administrasjonsvederlaget.
  4. Påtegningen til festekontrakten og kontaktskjemaet sendes tilbake til Ovf for underskrift. Ovf returnerer så påtegningen.
  5. Megler/ny fester sender påtegning til tinglysning sammen med skjøtet.

Administrasjonsvederlag for overføring er 4600 kroner. I tillegg må overføringen tinglyses hos Kartverket. Kartverkets tinglysningsgebyr er for tiden 525 kroner, og dokumentavgiften er på 2,5 % av omsetningsverdien.

Administrasjonsvederlaget og all ubetalt festeavgift må være innbetalt før fondet godkjenner overføring.

I de fleste av fondets kontrakter er det åpnet for å regulere festeavgiften ved overføring av festeretten til andre enn festers bo eller arvinger. Normalt vil derfor festeavgiften bli regulert ved overføringen.

Les mer om regulering av festeavgiften her.