Regu­le­ring av festeavgiften

Festeavgiften reguleres med faste intervaller, avhengig av hva slags festekontrakt du har. Den nye festeavgiften bestemmes av forhold som det er viktig å være kjent med slik at man er forberedt på en eventuell økning.

Denne teksten inneholder generell informasjon og gir ingen rettigheter ut over det som følger av den enkelte festekontrakt og gjeldende lovgivning. Dersom lovens regler endres kan det få betydning for informasjonens gyldighet.Tomtefesteloven har egne regler for bolig- og fritidsboligkontrakter. Alle henvisninger til bolig- og fritidsboligtomter her gjelder de kontraktene som oppfyller lovens krav

Når reguleres avgiften?

Intervallet for ordinære reguleringer av den årlige festeavgiften er bestemt i festekontrakten for tomten din. Normalt er intervallene 10, 20 eller 25 år. Årstall for neste ordinære regulering finnes også i fakturaen for festeavgift.

Som oftest kan festeavgiften reguleres når festeretten overføres til ny fester, altså ved salg av bygningen(e) som står på tomten.

Hvordan beregnes ny festeavgift?

Man skiller mellom regulering etter tomtens markedsverdi og regulering etter endring i pengeverdi.

Festeavgiften reguleres i henhold til festekontraktens bestemmelser. De fleste av fondets festekontrakter har bestemmelser om regulering av festeavgiften i henhold til tomtens markedsverdi. Dette betyr at ny festeavgift fastsettes ut fra en avkastning av tomtens markedsverdi, som byggeklar tomt med tilgjengelig infrastruktur. For tomter festet bort til bolig– og fritidshus vil dette primært gjelde festeavgifter som ikke er markedsregulert etter 2002. For feste av tomter til alle andre formål vil det normalt være markedsregulering.

Eksempel på markedsregulering

Dagens festeavgift for en tomt til fritidsbolig er 1500 kroner, sist regulert i 1998. Tomten er på 450 kvm. Tomtens markedsverdi er 150 kroner/kvm. Avkastningsrenten er 6%.

Ny festeavgift blir 150 kroner/kvm x 450 kvm x 6% = 4 050 kroner

For tomter til bolig- og fritidshus er det et tak for hvor høy festeavgiften kan settes ved regulering etter tomteverdi. I 2019 er det kr 12 669,- for tomter opp til ett dekar, og kr 12,67 for hver kvadratmeter over ett dekar

«Taket» justeres med konsumprisen årlig hver 1. januar. For tomter festet bort etter 26. mai 1983 gjelder ikke denne begrensningen.Ved regulering etter endring i pengeverdi settes ny festeavgift ut fra eksisterende festeavgift og en justering for endringen i konsumprisindeksen over perioden siden forrige regulering. For tomter som brukes til bolig- eller fritidshus gjelder dette de fleste tilfellene dersom festeavgiften er markedsregulert etter 2002. Dette kalles gjerne KPI-regulering.

Eksempel på KPI-regulering

Dagens festeavgift for en bolig er 10 000 kroner, sist regulert i 2013. Den skal reguleres i forbindelse med overføring av festerett til ny eier i 2017. Konsumprisindeksen har økt med 10% fra 2013 til 2017. Endring i festeavgiften blir 10 000 kroner x 10% = 1 000 kroner. Ny festeavgift blir da 11 000 kroner.