Bære­kraf­tig forvaltning

OVF er som grunneier, opptatt av å ta vare på de historiske verdiene som eiendommene representerer, både som kirkelige kulturminner og som en del av lokalhistorien. Avkastningen fra fondet skal komme Den norske kirke til gode og bestemmelsen er i dag regulert i lov av 7.6.1996.

I 2021 kom ny lov som slår fast at verdiene i fondet skal deles likt mellom staten og kirken. OVF er opptatt av å ta etiske, kulturhistoriske og miljømessige hensyn og at forvaltningen skal være forretningsmessig forsvarlig. Dette får betydning for hvordan fondet forvalter både eiendommer og finansiell kapital. Virksomheten skal drives etter markedsmessige betingelser.

Fondet har et eget regelverk for etikk og samfunnsansvar for fondets virksomhet. Regelverker er fundert i kirkens fire verdier samfunnsengasjement: menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket. I tillegg er det etiske retningslinjer tilpasset hvert enkelt forretningsområde i fondet.