Trek­ker for­sla­get om boli­ger ved Bispegården

Som eiere av Bispegården i Tromsø er Opplysningsvesenets Fond og Clemens Eiendom svært opptatt av å ivareta eiendommen på en best mulig måte.

Publisert

Trehus i snødekket landskap sett ovenfra. Foto

Bispegården var stedet Kong Haakon og regjeringen Nygardsvold holdt det siste statsråd på norsk jord 7. juni 1940, før de reiste til England for resten av krigsårene.

Vi er oss veldig bevisst det ansvaret vi har for å forvalte og beskytte den historiske og kulturelle verdien som Bispegården representerer for Tromsø, for landsdelen og for nasjonen Norge.

En av Ovfs kjerneoppgaver er nettopp å forvalte fondets eiendom med viktig kulturarv. Dette gjelder i høyeste grad Bispegården i Tromsø, og andre historiske viktige eiendommer som Ovf eier.

Vi mente, og mener fortsatt, at de planene Clemens Eiendom har lagt frem for bygging av 4-5 boliger på bispegårdens vestre del ikke kommer i konflikt med dette ansvaret og disse forpliktelsene.

Vi mener at den foreslåtte utbyggingen er nennsom og hensynsfull, og at den ikke representerer noen forringelse av eiendommens og stedets historiske og kulturelle verdi.

Vi har også ment at den foreslåtte utbyggingen har vært i tråd med det politiske ønsket i Tromsø om en fortetting i sentrum. Eiendommen er i gjeldende kommuneplan forøvrig satt av til boligformål.

I tillegg har vi ved en forsiktig utbygging av tomten sett en mulighet for å få midler til å utvikle og ivareta Bispegården og utomhus-arealene videre fremover.

Alt dette har vi over tid nå forsøkt å formidle til befolkningen i Tromsø, til administrasjonen i byen og til politikerne, gjennom møter, artikler i pressen og på annen måte.

Men vi registrerer at den folkelige og politiske motstanden mot byggeplanene fortsatt er sterk.

Det ønsker vi i Ovf og Clemens Eiendom å respektere. Vi lytter til folkemening og politiske signaler, og vil trekke forslaget til regulering av eiendommen.

Vi mener som sagt planene var gode, og skulle gjerne ha sett dem realisert. Ikke minst fordi vi ved en utbygging hadde kunnet få midler til bedre å kunne utvikle og ivareta eiendommen fremover.

De midlene ser vi i dag ikke mulighet til å finne andre steder.

Ole-Wilhelm MeyerDirektør i Ovf og styreleder i Clemens Eiendom