Til­de­lings­bre­vet fra departementet

Prioriterte oppgaver i 2024 blir omdanning av fondet til AS og fortsette arbeidet med å overføre eiendommer til Den norske kirke.

Publisert

Nytt

Sentralt i tildelingsbrevet ligger at OVF blir et aksjeselskap i et annet departement.

Tildelingsbrevet som kommer tidlig på året supplerer de generelle retningslinjene som gjelder forvaltningen av OVF, og her er det ingen vesentlige endringer for styret eller forvaltningsorganet. Hovedformålet for OVF er at fondet skal forvaltes effektivt og gi best mulig avkastning. I Tildelingsbrevet er det mer informasjon

Det er Kongen (som har delegert ansvaret til BFD) som bestemmer bruken av avkastningen fra fondet. I tillegg er det bestemmelser i Lov om Opplysningsvesents fond som regulerer eiendomsretten.

I løp av året tar man sikte på at fondet skal bli et statlig aksjeselskap (AS) og da bli en virksomhet plassert under Nærings- og fiskeridepartementet. Helt siden fondet ble dannet i 1821 har verdier og avkastning kommet Den norske kirke til gode. Da kirke og stat har skilt lag er verdien i fondet delt med kirken. Som en følge av dette er fondets ansvar for å ha presteboliger til rådighet blitt historie. Dette ansvaret overføres fult og helt til Dnk. Ettersom grunnlovsvernet som lå i §116 i Grunnloven er borte fra 2023, er ikke fondets formål lenger grunnlovsfestet.

OVFs egen eiendomsportefølje vil bli mindre, og både presteboliger og annen bygningsmasse vil selges og presteboliger vil få ny bruk.