Ovf ‑mid­ler til ved­li­ke­hold av Kirken

Bruk av Ovfs midler vil aldri kunne bli svaret på ønsket om å få i stand en bærekraftig plan for vedlikehold av norske kirker. Til det er fondet altfor lite.

Publisert

Ovf midler til vedlikehold av Kirken ovf main col

Tysvær prestebolig fra 1848 er fredet. Den ligger i et tun med fire bygninger omkring.

Opplysningsvesenets fond skal i henhold til loven vedlikeholde sine 408 preste- og bispeboliger. Av disse er mange viktige kulturminner av nasjonal betydning. Med smått og stort har Ovf ca. 1500 bygninger, hvorav ca. 330 er fredet. Vedlikeholdet knyttet til dette overstiger langt det fondet har ressurser til å håndtere. Selv om boplikten for prester i Den norske kirke nå er opphevet, har fondet likevel ansvar for å holde bolig for prestene der kirken trenger det.

Vårt mandat og vår avkastning

Vi forholder oss til de oppgavene som blir pålagt oss. Dette er allerede i dag oppgaver som er så store og krevende at det utfordrer fondets bæreevne. Dersom fondet skal pålegges nye oppgaver, må det gå på bekostning av andre oppgaver.

Stortinget har anledning til å endre loven om fondet, men bare i tråd med Grunnloven. Loven om Opplysningsvesenets fond er en tolkning av Grunnloven, og det er et krav om at fondet skal forvaltes forsvarlig. Dette ble blant annet slått fast i Høyesteretts plenumsdom av 12. mai 2010. Fondet eiendommer og kapital verken gis bort eller brukes opp.

Behovene for midler til vedlikehold av kirker er på mange milliarder kroner. I denne sammenhengen er fondets verdier utilstrekkelig. Det er bare avkastningen av fondet som kan benyttes til kirkelige formål. Ovf har et kapitalfond på to milliarder kroner, og i 2014 var fondets verdiberegning på 2,7 milliarder kroner. Ovf eier kulturhistorisk viktige prestegårder over hele landet, hvor en fjerdedel er fredet. Til bygningene er det knyttet et betydelig vedlikeholdsetterslep og eiendommene er kostnadskrevende der de ligger spredt over hele landet.