God­kjent i statsråd.

I dag, 5. april, la Barne- og familiedepartementet fram et forslag til proposisjon om omdanning av OVF til et statlig eid aksjeselskap. Forslaget ble godkjent i statsråd og blir nå oversendt til Stortinget.

Publisert

Slottet

Statsråd ledes vanligvis av kongen og møtet foregår på slottet, men denne gang var kongen forhindret fra å delta. Fotograf Bjørn Erik Pedersen.

Forslaget om å omdanne OVF til et statlig eid aksjeselskap, ble i dag godkjent i statsråd.​​​​​​​

Med dette vedtaket er saken enda et skritt nærmere å bli lov. Proposisjonen blir nå oversendt til Stortinget for behandling der.

Et tema som har fått noe offentlig omtale er knyttet til om Statskog burde overta alle skog- og utmarkseiendommer i OVF slik bl.a. Statskog selv har foreslått. Dette forslaget har ikke regjeringen tatt til følge. Forslaget ville kostet skattebetalerne flere milliarder kroner uten å oppnå noe mer enn at et statlig selskap overtar eiendom fra et annet. Forslaget er samfunnsøkonomisk uansvarlig, og ville fått store, negative følger.

At OVF omdannes i sin helhet er viktig for den positive utviklingen og verdiskapingen i selskapet, for innovasjonen og satsinger på grønn energi og for å skape forutsigbare, økonomiske rammer for det nye Kirkebevaringsfondet i et langt perspektiv.

I spørsmålet knyttet til friluftsliv, er det lagt til denne setningen i proposisjonen: «Innenfor rammene av statens mål og begrunnelse for eierskapet skal det statlige eierskapet bidra til at Opplysningsvesenets fonds utmarksområder gjøres tilgjengelig for allmennheten, at selskapet vektlegger en aktiv naturforvaltning og tar hensyn til friluftsinteresser og at selskapet tilbyr jakt- og fiskerettigheter til allmennheten» (sitat fra proposisjonen).

Det betyr at staten som eier, gjennom sin eierstyring vil stille krav til at OVFs skog og utmark fortsatt skal være tilgjengelig for allmennheten – et syn som OVF stiller seg helt og fullt bak.