Års­rap­port for 2015

Året 2015 ble et godt år for Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Det skyldes i hovedsak at en betydelig svekkelse av kronekursen sikret et finansresultat som var bedre enn forventet ved årets begynnelse. Det som fortsatt preger inntektsbildet for Ovf er usikkerhet og svingninger i alle de markedene fondet er avhengig av. I årsrapporten fra fondet understreker direktør Ole-Wilhelm Meyer behovet for nøkternhet i årene som kommer.

Publisert

Mann i blå jakke smiler til kamera. Foto

Ole-Wilhelm Meyer

Årsrapporten for 2015 viser at Ovf i 2015 hadde et årsresultat på 151 millioner kroner, mot 254 millioner kroner i 2014. Resultatnedgangen skyldes et svakere finansresultat. Driftsinntektene i fjor var på 213 millioner kroner, mot 181 millioner kroner året før. Samlet bidrag til kirkelige formål var i 2015 på rundt 130 millioner kroner.

Årsrapporten 2015

Ovfs inntekter er i stor grad påvirket av svingninger i kapitalmarkedene, i eiendomsmarkedene og i kronekurs. Bare inntektene fra tomtefeste er stabile. Inntektene fra tomtefeste er imidlertid langt fra store nok til alene å dekke det samlede behovet for inntjening. Derfor er det behov for nøkternhet. Og det er nødvendig over tid å øke både inntekter og det økonomiske resultatet, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Ovf.

Ikke realistisk med nye oppgaver

Ovf er pålagt store forpliktelser, både som langsiktig bidragsyter til Den norske kirke og ved å skulle ta vare på kulturminnene som er i fondets eie.

- Den økonomiske utviklingen for fondet gjør at det ikke er mulig eller realistisk å pålegge fondet nye oppgaver og forpliktelser. I alle fall ikke uten at det vil måtte få konsekvenser for den økonomiske støtten fondet i dag er pålagt å yte til andre kirkelige formål og til å bevare kulturminner i fondets eie, sier Ole-Wilhelm Meyer.

I årsrapporten går det frem at Ovf fremdeles sliter med et betydelig etterslep på vedlikehold av prestegårder, selv om innsatsen for å korte ned på etterslepet har vært intensivert. Det viser at avkastningen fra fondet ikke er stort nok til å dekke behovet for vedlikehold av både prestegårder og kirkebygg. Summen av de forpliktelsene som nå er lagt på Opplysningsvesenets Fond (Ovf) utfordrer allerede fondets økonomiske bæreevne.