Detalj fra Skjeberg prestegård.

Oppfølging av regelverk for ansvarlig forvaltning

Den etiske forankringen av kapitalforvaltningen gir føringer for hva fondet kan investere i.

Operasjonalisering av etiske retningslinjer i kapitalforvaltningen

Ovf  investerer deler av finanskapitalen i ulike fond gjennom norske og internasjonale forvaltere. I tillegg til finansielle kriterier, er vi opptatt av at investeringene også skal være i overenstemmelse med Ovfs etiske verdier og regelverk.

Styret i Ovf reviderte de etiske retningslinjene for kapitalforvaltningen i 2014. Retningslinjene skal sikre at fondet investerer i tråd med Den norske kirkes etiske verdier. De finansielle vurderingene veies opp mot Ovfs sosiale ansvar, som beskrives i det etiske regelverket.

De etiske retningslinjene er bygget opp rundt to hovedpunkter:

Etiske tema:

  • Selskaper vi positivt skal søke å investere i
  • Selskaper vi ikke skal investere i
  • Selskaper vi skal søke å unngå

Virkemidler:

  • Positiv seleksjon og ekskludering
  • Dialog med forvaltere og selskaper
  • Samarbeid med andre investorer

 

De etiske retningslinjene legger føringer for hvilke fond som det er aktuelt å investere i. For å forsikre oss om at vi investerer i fond som fullt ut dekker våre retningslinjer, undersøker Ovf aktivt fondenes konkrete etiske profil. 

Fordi Ovf investerer via fond, står vi uten beslutningsmyndighet til å avgjøre hvilke investeringer som gjøres i det enkelte verdipapir. Dermed er det en risiko for at Ovf kan få investeringer i selskaper som burde vært unngått, noe vi aktivt følger opp. Vi arbeider kontinuerlig med å finne de fondene som utfra våre retningslinjer har de riktige finansielle og etiske kriterier.

Skriv ut