Granavolden Gjestgiveri kjøpte fondet i 2010

Investeringsprofil

Forvaltningen av fondets verdipapirer skal preges av langsiktighet, lønnsomhet og risikospredning. I tillegg skal forvaltningen vise samfunnsansvar, være bærekraftig og ta hensyn til kirkens grunnverdier.

Investeringsprofil

Forvaltningen av fondets verdipapirer skal preges av langsiktighet, lønnsomhet og risikospredning. I tillegg skal forvaltningen vise samfunnsansvar, være bærekraftig og ta hensyn til kirkens grunnverdier.

Omlegging av porteføljen

De siste årene har Ovf restrukturert verdipapirporteføljen. Tidligere hadde fondet stor spredning med hensyn til type aktivaklasser og investeringsstrategier som kapitalen har vært plassert i. En del av disse investeringene har hatt liten eller ingen likviditet. Disse investeringene skal som hovedregel avhendes.

Justert kjerneportefølje

Kjerneporteføljen består av investeringer i aksje- og rentefond, med overvekt av rentefond. Både aksje- og renteporteføljen er eksponert mot norske og internasjonale finansmarkeder. I 2017 er det også foretatt plasseringer i eiendoms-og infrastrukturfond.

Likviditet og risikospredning

Ovf investerer i fond med god likviditet og spredning av risiko. Fondene forvaltes av anerkjente norske og internasjonale kapitalforvaltere.

Ansvarlig profil

Ovf har siden 2013 vært medlem i NORSIF – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Foreningen skal være et uavhengig faglig forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer og eierskapsutøvelse i Norge.

Ovf ble i 2012 medlem i UNPRI - UN Principles for Responsible Investments eller FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. UNPRI er et investorinitiativ hvor medlemmene ønsker å implementere og etterleve PRIs prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. I dag er initiativet et globalt anerkjent nettverk med over 1 500 medlemmer. Medlemmene har samlet rundt 60 000 mrd. USD under forvaltning (medio 2017 tilsvarer dette verdien av 64 oljefond).

Ovf er medlem av Church Investor Group i England, og har et medlem i Steering Committee. Church Investor Group har 39 medlemmer fra ulike trossamfunn. For ytterligere informasjon, klikk linken: https://churchinvestorsgroup.org.uk/about/».

De finansielle hensynene i fondets portefølje komplementeres av et etisk regelverk og en aktiv oppfølging av forvalterne.

Skriv ut