Rakkestad prestegård

Grunneierrettighetene

Opplysningsvesenets fond (Ovf) er blant landets største grunneiere arealmessig. Det drives mye variert virksomhet på fondets grunn, og mange forskjellige interesser må veies mot hverandre. Arealbanken i Ovf skal forvalte interessene på best mulig måte slik at det skapes verdier i tråd med fondets formål. Ved henvendelser til oss, benytt tilpassede skjemaer på nett for raskere saksbehandling. Finn skjema under siden Kontakt oss.     

Arealbankens koordinerende rolle

Ovfs prinsipper for forvaltning av grunneierinteressene har et langsiktig og helhetlig perspektiv. Arealbankens rolle er å forvalte rettighetene og sørge for å koordinere de ulike interessene mellom virksomhetsområdene i fondet, fondets datterselskaper og eksterne aktører.

Ivaretagelse av grunneierrettighetene

Grunneierrettighetene skal ivaretas på en måte som skaper god og stabil avkastning over tid og hvor ulike interesser veies opp mot hverandre. Eiendommene forvaltes innenfor Ovfs overordnede strategi for i størst mulig grad å skape langsiktige verdier for Den norske kirke. Arealbankens funksjon er viktig. Inntektene fra grunneierrettighetene er med på å sikre at Ovf ivaretar sine forpliktelser i tråd med fondets formål. 

Kartfunksjon og dokumentasjon

Sentralt i grunneierforvaltningen står en avansert og samordnet kartfunksjon som skal sikre god dokumentasjon i saksbehandlingen. Sammen med planarbeid, sikring av rettigheter og dokumentasjon sørger Arealbanken for at databasene og kartgrunnlaget er mest mulig ajour, til enhver tid.

Skriv ut