Østre Toten prestegård.

Bakgrunnen for eiendomsforvaltningen

Det er prestegårder over hele landet som utgjør fondets historiske grunnkapital. Dette gjør fondet til en stor nasjonal grunneier. Eiendomsvirksomhet, småkraft, landbruk og kulturminnevern krever en tydelig og ansvarlig forvaltningsstrategi.

Historiske og framtidige forpliktelser

Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier sin egen eiendom og sin finanskapital. Verdiene i fondet skal komme Den norske kirke til gode.

Det innebærer at den forretningsmessige virksomheten har en forpliktelse om å være en god økonomisk støtte for kirken også i framtiden. Når fondet ivaretar sine egne eiendomsinteresser, oppfyller det samtidig sitt mandat og sin opprinnelige historiske hensikt.

Helhetlig samfunnsansvar

Fondets verdier er skapt på bakgrunn av kirkens viktige rolle gjennom historien, både lokalt og nasjonalt. Derfor er det også viktig å forvalte eiendommene i fondet på en måte som tar inn over seg ansvaret for samfunnet, kulturminner og naturressurser.

En stor nasjonal grunneier har et ansvar for å tenke helhetlig og langsiktig. Fondets vurderinger og beslutninger får betydning på kort og lang sikt, de påvirker både lokalsamfunnene og kirkens nasjonale rammebetingelser, og de berører enkeltmennesker og fellesskapets naturressurser.

Skriv ut