Brunlanes prestegård ligger i Tunsberg bispedømme. Prestekone og kokebokforfatter Hanna Winsnes bodde her.

Fakta om presteboligordningen

Kirkeavdelingen i Kulturdepartementet har lagt til grunn at kirken trenger prestebolig i en del lokalsamfunn der det ellers er vanskelig å rekruttere prest.

Nye rekrutteringsboliger

En kartlegging viser at det er behov for ca. 220 rekrutteringsboliger, men dette tallet kan endre seg over tid.

Kulturminnene

Opplysningsvesenets fond har et betydelige antall prestegårder og presteboliger med særlig stor kulturhistorisk verdi. Disse skal beholdes i fondets eie. Det pågår en diskusjon om hvilke boliger som bør prioriteres. 140 boliger er spesielt plukket ut som verdifulle i norsk kulturarv sammenheng.  

Av disse befinner ca. 45 boliger seg i områder der det trengs bolig for å rekruttere prest. Ovf legger stor vekt på at det skal bo prester i de kulturminneeiendommene som fondet velger å beholde, og vil tilrettelegge for dette.

Utleie av kommunale boliger til prester

I ca. 90 kommuner er det kommunale boliger som trengs for rekruttering av prest til området. I flere tilfeller kan det også i fremtiden være hensiktsmessig å leie den kommunale boligen til stedets prest. Innenfor gitte rammer er det forutsatt at prestene skal betale en normal husleie på stedet. Ovf vil forvalte kirkens boligordning og søke samarbeid med berørte kommuner.

Ovf fortsetter som tjenesteleverandør

Diskusjoner om tjenestebolig er en sak mellom prestenes arbeidsgiver, bispedømmerådene og presten som arbeidstaker. Ovf blir også i fremtiden en tjenesteleverandør for kirken for å holde presteboliger, ikke minst av rekrutteringsmessige grunner.  

Skriv ut