Ofte stil­te spørs­mål om tomtefeste

For mange av de som fester tomt av Opplysningsvesenets fond er ordningen gunstig over tid. Det er likevel naturlig at du har noen spørsmål fra tid til annen. Her finner du forhåpentligvis gode svar.

Grind med grindstolper inn til Lesja prestegård

Foto: Jorunn Raddum

Flesteparten av festetomtene til Opplysningsvesenets fond er festet bort til privatpersoner som har boliger på tomten. Noen festetomter er også hele boligfelt som er festet bort til kommuner eller andre som fremleier til privatpersoner eller næringsvirksomhet. Hvis du bor eller driver næring på en tomt som «viderefestes» til deg bør du først og fremt henvende deg til den du leier av. Fester du direkte av Opplysningsvesenets fond finner du forhåpentligvis svar på det du lurer på her.

Spørsmål og svar

Som en hovedregel fastsettes festeavgiften for Opplysningsvesents fonds fester til en normal og rimelig avkastning av tomens verdi, med utgangspunkt i en byggeklar tomt med eksisterende infrastruktur tilgjengelig

Dersom festeavgiften har vært regulert etter 2002 kan det gjelde andre regler etter tomtefesteloven. Stort sett vil det si regulering etter endringen i konsumprisindeksen for hus til bolig eller fritidsformål.

Hvor ofte festeavgiften kan reguleres står i festekontrakten. For de fleste festeforhold er det hver 10., 20. eller 25. år, eller ved overføring av festeretten.

Hovedregelen for festers disposisjonsrett på festetomten er beskrevet slik i tomtefesteloven: Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt.

Alle andre lover og regler gjelder ellers likt for festere og selveiere.

Dersom du ønsker å kjøpe eller innløse festetomten din må du fremme et krav om innløsning. Deretter vil det bli gitt et tilbud når det nærmer seg innløsningstiden etter tomtefesteloven. For bolighus er det innløsningstid annet hvert år, for fritidshus hvert tiende år. Kravet om innløsning må være fremsatt minst ett år før innløsningstiden.

Innløsningstiden finner du ved å se i festekontrakten når festeforholdet trådte i kraft og så legge på 30 år, og deretter hvert annet eller tiende år vil det være innløsningstid.

Innløsning av tomter til andre formål enn bolig og fritidshus må skje etter avtale mellom fester og bortfester. Fester til slike formål har ingen rett til innløsning om den ikke er avtalt i festekontrakten.

Les mer om kjøp av egen festetomt her

Når det selges bygning på festet tomt må festeretten overføres til den nye huseieren, som også blir fester når handelen er gjennomført. Overføring av festerett skal godkjennes av grunneier. Det er viktig å melde fra til grunneier i god tid før festeretten skal overføres.

Godkjenning gis normalt i eget dokument, som blir en del av festekontrakten. Det skal betales et administrasjonsvederlag til Opplysningsvesenets fond når festeretter på fondets eiendommer overføres.

Normalt kan festeavgiften reguleres i forbindelse med overføringen.

Om du kjøper en bygning på festetomt skal festeretten overføres til deg. Overføringen må godkjennes av bortfester. Du blir deretter part i kontrakten, som fester. Før man gir bud på et hus på festet tomt må man ta med i sitt regnestykket at det skal betales årlig festeavgift, og at den normalt vil gå opp, til tider ganske mye når festeretten overføres, og deretter med de intervallene som fremgår av festekontrakten.

Seksjonering av tomten innebærer en oppdeling av festetomten. Seksjonering av tomt bør skje i samråd med bortfester. I de fleste av Opplysningsvesenets fonds kontrakter er det bestemmelser som ikke tillater seksjonering uten fondets samtykke.

Hvis det er et behov for å få seksjonert en tomt kan den ene delen få ny festekontrakt, mens den andre delen festes videre med den gamle festekontrakten, men med redusert areal. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å justere vilkår i begge kontraktene for å få mer likhet i avtalene. Fondet kan bidra med gode løsninger her.

Ta kontakt dersom du ønsker du å seksjonere en tomt festet av Opplysningsvesenets fond.

Seksjonering av bygning kan skje uten bortfesters samtykke hvis ikke det er avtalt noe annet i festekontrakten. Det er få av fondets festekontrakter som har slike begrensninger. Er man i tvil kan man kontakte Opplysningsvesenets fond eller høre med egen advokat eller annen kyndig rådgiver.