Dine ret­tig­he­ter som fester

Å bo eller drive næring på en festet tomt gir deg rettigheter ovenfor grunneieren. Disse er regulert av tomtefesteloven.

Forutsigbare tomteutgifter

Å feste tomt er en rettighet til å leie denne tomten til en fast årlig avgift. Historisk sett har denne ordningen vært gunstig for de som fester, i den forstand at festeavgiften har vært fast i perioder på 10, 20 eller 25 år. Ved disse intervallene har grunneier, eller bortfester, hatt mulighet til å regulere festeavgiften. Selv om festeavgiften øker har fester hatt forutsigbare kostnader i lengre perioder

Avgiftsreguleringene er hjemlet i kontrakten

Når avgiften reguleres tar man utgangspunkt i bestemmelsene i festekontrakten. For Opplysningsvesenets fonds kontrakter betyr det normalt at man skal ta utgangspunkt i tomtens markedsverdi og beregne en normal og rimelig avkastning av denne, som ny festeavgift. Tomtefesteloven har dessuten nærmere regler som kan gå foran bestemmelsene i festekontrakten.

Inne på Østre Toten prestegård. Foto

Inne på Østre Toten Prestegård.

Tomtefesteloven

Det er flere forhold som gjelder tomteste som er regulert i tomtefesteloven. Du kan lese mer om loven her.

Når det gjelder festers råderett er det særlig kapittel 6 som gjelder, hovedregelen er denne: Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. (Hentet fra § 16)

Hva du kan gjøre på festet tomt

For fester gjelder det altså at man kan gjøre det samme på festetomten, som selveiere kan, så lenge man holder seg innenfor det som er avtalt i festekontrakten. All annen lovgivning for eksempel om reguleringplan og byggetillatelse. gjelder på samme måte for eier av hus på festet tomt, som for andre.

Bygg på festet tomt kan pantsettes sammen med festeretten, men i noen tilfeller kreves bortfesters samtykke. Dersom det er krav om samtykke vil Tinglysingen gi opplysninger om det.