Admi­ni­stra­sjons­veder­lag

Når fondet inngår nye avtaler, er det en forutsetning at kostnadene med å utarbeide avtalen og følge opp avtaleforholdet, dekkes av avtaleparten vår, som normalt også er den som har behov for avtalen.

Lupiner på Borre prestegård 2012

Lupiner på Borre prestegård

For mange oppgaver OVF utfører for kunder eller kontraktsparter, betales det administrasjonsvederlag. Det kan gjelde inngåelse av avtaler om rettigheter, innløsning av festetomter og overføring av festerett. Administrasjonsvederlag kan være avtalt i eksisterende avtale, som sier at rettighetshaver skal dekke kostnadene med endringer i avtaleforholdet. Det kan også være en del av avtalen som inngås eller være lovbestemt. Den som ønsker en avtale må normalt dekke kostnadene ved å inngå avtalen. Administrasjonsvederlag er oftest basert på erfaring om tidsbruk for sakstypen og satt som standardsatser. I tidkrevende saker settes administrasjonsvederlaget skjønnsmessig.