Sveio prestebustad

Sveio prestebustad er ein einebustad oppførd i på midten av 1800-talet. Bustaden har tre etasjar og har blitt pussa opp av OVF fleire gonger gjennom åra. På Nedrebøen, nedanfor tunet på prestegarden, er det funne spor etter busetting i yngre steinalder. Mellom anna har ein funne ei øks av vespestad type og prøvestikk visar at staden har vore intensivt dyrka. Bustaden ligg like over vegen for Førde kyrkje. Ho er bygd i mur, blei oppførd i 1938 og er teikna av Torgeir Alvsaker. Det klassisistiske interiøret er uendra sidan det blei bygd.