Sunndal prestebolig

1 / 6

Prestebustaden ligger i Sunndalsøra på Nordmøre. Tømmerbygninga blei reist i 1861 med ein etasje og har saltak og liggjande kledning. Hovedinngonga er plassert på midtfasaden. Bygninga har ein enkel utforming i seinempire og er prega av tradisjonell byggeskikk på Nordmøre. Huset har framleis eit rom kalla bisperommet. Det peikar tilbake på den gonga biskopen måtta han eit særskilt rom når han kom på visitas. Elles har prestebustaden rik historie og har vore i bruk som gjeste og representasjonsstad for høge herrar, fleire enn berre dei geistlige. Prestebustaden eig seter i Grødalen, ho verte kalt prestsetra.