Sørum prestebolig

Sørum prestegård bærer også navnet Huseby gård. Navnet tyder på at eiendomsgrunnen tilhørte kongen som krongods. Dagens Sørum prestegård ble oppført i 1838. I 1994 gikk boligen gjennom en omfattende restaurering og oppgradering hvor vegger og gulv ble tilbakeført til sin opprinnelighet. Boligen er blitt fredningsvurdert, men siden flere av fredningskriteriene er uoppfylt har Riksantikvaren overfor kommunen foreslått at prestegårdstunet med omgivelser i stedet blir regulert til spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven.

Sørum er et av OVFS forpaktningsbruk som driver kornproduksjon. Gårdsbruket forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Både preste- og forpakterbolig med uthusbygninger, representerer viktig kultur-og prestegårdshistorie ved siden av kirkens historie. Anna Kolbjørnsens navn, som gjorde en heltemodig innsats under den Nordiske krig er knyttet til Sørum prestegård.