Romedal prestebolig

Romedal prestegård skal ha bli oppført i 1801 etter at den forrige bygningen fra 1799 brant ned. Tømmerbygningen er i to fulle etasjer. I 1950 ble det gjort store ominnredninger og blant annet ble det gravd ut kjeller under hele huset. Første etasje inneholder fire værelser, gang og kjøkken. I andre etasje er det en rikt profilert brannmur.

Initiativet til å få eget boktrykkeri i Norge ble utformet på Romedal prestegård. I 1643 fikk sogneprest Christen Steffensen Bang brakt sin landsmann fra Danmark, boktrykker Tyge Nielssøn for å etablere boktrykkeri i hovedstaden. Tunet har to eldre tømrede stabbur. Det eldste fra første halvdel av 1700- årene.

Prestegården har vært vurdert fredet, men i 1995 frafalt man forslaget.