Karlsøy prestebolig, Hansnes

Presteboligen har skog som i 2016 ble fredet .