Hole prestebolig

Fra 1200-tallet var prestegården med Hole kirke et sentrum i sognet som dengang også omfattet Tyristrand. I 1680 het prestegjeldet Hoellem.

Hole prestegård på Ringerike utgjør et samlet anlegg med tre fredede bygninger: hovedbygningen, forpakterboligen og stabburet. Hovedbygningen er fra tidlig 1800-tall, men ble ombygd i 1880-årene og fikk da den utformingen vi ser i dag. Bygget har halvannen etasje og åpen hageveranda på langfasaden. Huset har saltak og stående kledning.

Forpakterboligen er bygd i 1915 og har hovedsaklig beholdt den opprinnelige rominndelingen. Stabburet er en 1800-talls tømmerbygning i tre etasjer. Rundt år 1900 hadde prestegården fem husmannsplasser.

Til anlegget hører en større prestegårdshage og ca. 200 meter sør for kirken ligger en fredet gravhaug.