Hole prestebolig

1 / 4

Fra 1200-tallet var prestegården med Hole kirke et sentrum i sognet som den gang også omfattet Tyristrand. I 1680 het prestegjeldet Hoellem, senere Hoel. Hole prestegård på Ringerike utgjør et samlet anlegg med tre fredede bygninger: hovedbygningen, forpakterboligen og stabburet. Hovedbygningen er fra tidlig 1800-tall, men ble ombygd i 1880-årene og fikk da den utformingen vi ser i dag. Bygget har halvannen etasje og åpen hageveranda på langfasaden. Huset har saltak og stående kledning.

Rundt år 1900 hadde prestegården fem husmannsplasser.

Til anlegget hører en større prestegårdshage og ca. 200 meter sør for kirken ligger en fredet gravhaug.

Fredet

  • Hovedbygning er fra tidlig 1800-tallet, men ble ombygd i 1880-årene
  • Forpakterboligen er bygd i 1915 og har hovedsakelig beholdt den opprinnelige rominndelingen.
  • Stabburet er en 1800-talls tømmerbygning i tre etasjer.