Hedrum prestebolig

Hedrum prestegård ligger på østsiden av Numedalslågen rundt 100 meter fra Hedrum kirke. Prestegården består av et tun med tre fredete bygninger.

  • Hovedbygningen er fra 1897-1898

  • Stabbur fra 1860

  • Bryggerhus og garasje er udatert.

Prestegården står i nært til middelalderkirken, og sammen danner dette et bevaringsverdig og kulturhistorisk miljø. Det er også knyttet en prestegårdsallé og hage til eiendommen. Arkeologer har avdekket et langhus fra vikingetid mellom kirken og dagens prestegård.

Landbruksingeniør Ulrik Sverdrup tegnet våningshuset i 1897-1898. OVFs arkiv sitter på tegningen av disse. Både innvendig og utvendig har boligen beholdt sin autensitet. Stabburet er fra 1860 i laftet tømmer. Garasjen/bryggerhuset er udatert. Presteboligen er en del av et kulturhistorisk miljø og ble fredet i 1991. OVF har oppgradert og restaurert bygningen i 2013 slik at den er tjenlig som prestebolig

Litt historikk

Antagelig var det prestegård på Hedrum på 1300-tallet. Og presten hadde ressurser og inntekter fra gården:

" ... I 1513 ble presten i Hedrum Aslak, av biskopen Anders Mus pålagt å forlike seg med sogneprestene i Tjølling og Sande om felles laksefiske i Lågen..,

De kom først til enighet noen ti år senere. Frem til reformasjonen var en slik "prestegård" underlagt biskopens styre, men etter reformasjonen ble kirker, inntekter og kirkens eiendommer lagt under kongen. Prestebrukene ble prestegårder og embetsboliger. Presten skulle leve av gårdens inntekter i tillegg til inntekter av de kirkelige handlinger.

Gårdsbruket eies av OVF og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Alle bygningene på prestegården representerer en viktig prestegårdshistorie i tillegg til kirkens og områdets historie.