Fitjar prestebustad

1 / 2

Dagens prestebustad blei bygd i 1864-65. I september 2023 blei prestebustaden selt.

Historikk

Da Fitjar blei eiget prestegjeld i 1862 blei to gardsbruk samla til ein prestegard. Husa blei revne etter nokre år og den fyrste presten krevde utskiftning av Fitjar garden, for i det heile å kunne drifta garden rasjonelt. Jorda blei på 80 mål og mykje vart udyrka. Med i regnskapet for det nye kallet i det nyoppretta heradet var ein hest, seks kyr, ein gris og nokre smalar. Den gamle samansatte prestegarden viste seg etterkvart ubrukelig, og mellom 1864-65 blei høvelege hus uppsett i enkel sveiserstil. Stortinget løyvde 2700 spesidalar gjennom OVF. Av dette skulle 600 spd ligge som lån i embete. Embetet blei plassert i det minste lønnskall.

Av nye hus vart det i 1864-65 bygd:

  • Hovedbygnad med 7 omnsværelser. Seks med tapettrekk og kjøkken.
  • Låve- og stallbygnad, brant ned i 1925, og ny reist i 1926,
  • Stabbur, to rom på loftet
  • Tenarstove( borgstove) med eldhus.

Til stabbur og tenarstove vart det nytta tømmeret frå det gamle hovedhuset. Under synsgranskinga i 1905 blei prestegardens stabbur sette upp i forbetra stand. Prestebustaden fikk telefon i 1920.

Kilde: Fitjar bygdeskipnad og bygdesoga

_________________________________________________________________________________________________________

I 1959 blei garden registrert som eit gardsbruk med våningshuset, uthus for presten, hønsehus, naust og eit driftsbygg frå 1908. Ein forpaktarbustad blei oppførd i 1911 og rivi ned i 1922. Seinare har det blitt flytta to eldre, små lafta tømmerstover til prestegarden. Den eine kom frå Vik og den andre frå Vestbøstad i Fitjar. Dei blei satt opp rett aust for prestebustaden og bundne saman med ein svalgang.