Ørsta prestebustad

Prestebustaden i Ørsta blei oppført i 1909. Prestebustaden blei restaurert og fekk ein total istandsetjing som inkluderte omlegging av skifertaket på hovedbygninga i 1989-1999. Opplysningsvesenets fond fekk i 2006 byggeskikkprisen frå kommunen for restaureringa av prestebustaden og tilbygget.