Ørsta prestebustad

Prestegarden i Ørsta blei oppført i 1909. Prestegarden blei restaurert og fekk ein total istandsetjing som inkluderte omlegging av skifertaket på hovedbygninga i 1989-1999. Opplysningsvesenets fond fekk i 2006 Ørsta kommunes byggeskikkpris for restaureringa av prestegarden og tilbygget.