Preste­bo­lig­ord­nin­gen

I en årrekke har OVF tilbudt tjenestebolig når ny prest blir tilsatt i et sogn. Denne gamle presteboligordningen vil fases ut og overtas av Den norske kirke som vil ta dette ansvaret videre.

I mer enn 300 år, fra Christian den Vs lov i 1687 og frem til 2015, har hovedregelen vært at prestene skal bo i prestegjeldet hvor de gjør tjeneste, det vil si i prostiet. Opplysningsvesenets fond har sørget for at det til prest og kapellan, har vært tjenesteboliger i distriktene. Etter 2015 har prestene selv hatt frihet til å velge bosted, og er dermed ikke bundet til å bo i sognets prestebolig. Dette er en stor omlegging som har betydning for tilstedeværelse for Den norske kirken og for lokalsamfunnet. For prestene som har bodd i presteboligen før boplikten ble opphevet og fortsetter med det, vil de gunstige rammebetingelsene fortsette, men ikke fortsette når ny prest kommer i stillingen.

Utleie av kommunale boliger til prester

I mange kommuner er det behov for kommunale presteboliger for å rekruttere prest til området. 52 kommunale presteboliger fikk tilskudd fra fondet i 2022. OVF er ikke direkte ansvarlig for utleie av kommunale presteboliger. OVF betaler tilskudd/dekker utgifter for kommunale presteboliger, men bare for de boliger som er anskaffet før 1. september 2015 . Med bakgrunn i at prestenes tjenesteboligordning ble opphevet med virkning fra 1. september 2015 skal det kun ytes refusjon for boliger som var anskaffet før denne datoen, og som fortsatt er bebodd. Prestene skal betale normal husleie på stedet. OVF vil forvalte kirkens boligordning og ha samarbeid med aktuelle kommuner, etter trossamfunnsloven §23 - men vil fases ut etter 2023.