Opp­føl­ging av regel­verk for ansvar­lig forvaltning

Det er flere verktøy som kan brukes i tilknytning til oppfølging av det etiske regelverket for ansvarlig forvaltning. Av særlig stor betydning er det å finne forvaltere og fond som har ESG integrert i sin virksomhet på en slik måte at OVFs retningslinjer er ivaretatt før investeringer gjøres.

Interiør stue med kamin, Verdal prestebolig.

Stuen i Verdal prestegård

Foto: Jiri Havran

Det etiske rammeverket for kapitalforvaltningen gir føringer for hva fondet kan investere i.

OVF investerer finanskapitalen i ulike fond gjennom norske og internasjonale forvaltere. I tillegg til lønnsomhet er vi også opptatt av at investeringene skal være i overensstemmelse med OVFs etiske verdier og regelverk. Retningslinjene skal i størst mulig grad sikre at fondet investerer i tråd med Den norske kirkes etiske verdier. De finansielle vurderingene veies opp mot OVFs sosiale ansvar, som beskrives i det etiske regelverket.

De etiske retningslinjene er bygget opp rundt to hovedpunkter:

Etiske tema

  • Selskaper vi skal etterstrebe å investere i
  • Selskaper vi ikke skal investere i
  • Selskaper vi skal søke å unngå å investere i

Virkemidler

  • Positiv seleksjon og ekskludering
  • Dialog med forvaltere og selskaper
  • Samarbeid med andre investorer

Operasjonalisering av etiske retningslinjer i kapitalforvaltningen

For å forsikre oss om at vi investerer i fond som fullt ut dekker våre retningslinjer, foretar OVF – i samarbeid med vår rådgiver – konkrete undersøkelser når det gjelder fondenes etiske profil. Vi arbeider kontinuerlig med å finne de fondene som utifra våre retningslinjer oppfyller de etiske kriteriene og dessuten kan forventes å gi god avkastning.

Utover å gjøre en grundig vurdering i forkant av nye investeringer er det noen andre verktøy som kan anvendes. Blant disse kan være dialog med selskaper og forvaltere, salg av fond dersom dialogen ikke fører frem, samarbeid med andre investorer og generell påvirkning mot markedet. I tillegg kommer bidrag for utvikling av (nye) investeringsprodukter som oppfyller kriteriene i retningslinjene.

Fordi OVF investerer via fond, står vi uten beslutningsmyndighet til å avgjøre hvilke investeringer fondene gjør i verdipapirer innenfor fondets mandat. Dermed er det en risiko for at OVF kan bli eier i selskaper som burde vært unngått. Dette følges aktivt opp, blant annet ved at fondene i OVFs portefølje gjennomlyses to ganger i året. Ved evt. funn innledes dialog med forvalterne med sikte på avhendelse av det eller de selskapene som kanskje vurderes som problematiske i forhold til OVFs regelverk. OVF har over tid erfart at antallet funn som krever særskilt oppfølging stadig blir redusert.