Man­dat, bak­grunn og historie

Opplysningsvesenets fond skal forvalte sine verdier på best mulige måte. En god og lønnsom kapitalforvaltingen er viktig. Det betyr å bygge opp finansiell styrke for å kunne øke avkastningen. Fondet skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med vekt på etisk forvaltning.

På lik linje med øvrig virksomhet i OVF skjer forvaltningen av fondets investeringer i verdipapirer i tråd med fondets overordnede strategi og hensikt. Det er et mål at fondet årlig skal ha tilstrekkelig kapital for utdeling av utbytte og til oppbygging av fri egenkapital. Investeringsrammene fremgår av instruks for kapitalforvaltning.· Fondets retningslinjer for samfunnsbevisste investeringer er
blant annet basert på internasjonale konvensjoner og Den norske kirkes
etiske grunnholdninger.

Kapitalforvaltningens historie

Fondets historie kan spores tilbake til førreformatorisk tid i Norge. Starten på en aktiv forvaltning av finanskapitalen i fondet ser man med kong Oscar IIs godkjennelse av kjøp av bykredittobligasjoner i 1899. På 1930-tallet ble en del av formuen plassert i kommune- og sparebankobligasjone.

Det var imidlertid først i 1991 at fondet begynte å investere i aksjer med en kapital på mellom to og tre hundre millioner kroner. Kapitalen kom i mange år fra salg av eiendom, mens veksten i finanskapitalen i de
senere år i hovedsak har kommet fra den årlige avkastningen. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor to sentrale rammebetingelser:

  1. Moderat risiko
  2. Etisk regelverk