Inves­te­rings­pro­fil

Forvaltningen av fondets verdipapirer skal preges av langsiktighet, lønnsomhet og risikospredning. I tillegg skal forvaltningen vise samfunnsansvar, være bærekraftig og ta hensyn til kirkens grunnverdier.

Det er overordnet departementet som gir føringer, og styret som i særskilt instruks fastsetter rammene for OVFs kapitalforvaltning. Det alt vesentlige av OVFs portefølje av verdipapirer består av langsiktige investeringer innenfor aksjer, rentepapirer (obligasjons- og pengemarkedsfond) og «alternativer», dvs. eiendom og infrastruktur.

Samlet benevnes disse investeringene for «kjerneporteføljen». I den samlede finansporteføljen inngår også bankinnskudd og utlån til kirkelige formål samt en liten beholdning med verdipapirer som har et videre formål enn å skape avkastning. Plasseringene i aksjer, renter og alternativer foretas utelukkende gjennom fond. Det er fastsatt rammer for hvilken andel av kjerneporteføljen som kan allokeres til de ulike aktivaklassene. Ved større avvik i forhold til rammene skal det foretas rebalansering.