Etisk regel­verk for kapitalforvaltning

OVF har egne retningslinjer for samfunnsbevisst kapitalforvaltning. Disse er basert på internasjonale konvensjoner og etiske grunnholdninger i kirken.

Fondet skal etterstrebe investeringer som fremmer:

 • god forretningsskikk
 • respekt for menneskerettigheter, med spesielt fokus på urfolk/minoriteter og barn
 • ansvarlig og bærekraftig virksomhet som tar særskilte hensyn til ansattes rettigheter, miljø, klima og lokalsamfunn

Fondet skal ikke investere i selskaper som:

 • produserer masseødeleggelsesvåpen som rammer vilkårlig: landminer, klasebomber, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen
 • bidrar til alvorlige miljøforurensning og/eller reduksjon av biologisk mangfold
 • bidrar til alvorlige brudd på FNs og ILOs konvensjoner om menneskerettigheter, særlig de som berører urfolk/minoriteter og barn

Fondet skal søke å unngå investeringer i selskaper som:

 • produserer alkohol
 • produserer tobakk
 • har gambling/spill som kjernevirksomhet
 • er involvert i korrupsjon
 • bruker kloning av menneskelig arvemateriale, befruktede egg eller aborterte fostre i medisinsk forskning eller behandling
 • bidrar til alvorlige brudd på ILOs konvensjoner om helse, miljø og sikkerhet
 • produserer pornografi og/eller er involvert i salg av pornografi
 • leverer våpensystemer som er laget for militære formål, samt selskaper som produserer våpen, så som missiler, torpedoer, bomber, artilleri, håndvåpen, elektronisk krigføringsutstyr, flammekastere og annet utstyr for krigføring
 • selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30% eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30% eller mer av sin virksomhet på termisk kull

Operasjonalisering av etiske retningslinjer i kapitalforvaltningen

Utvelgelse av fond/forvalter

 • Fond som velges skal ikke inneholde selskaper som:
  • Produserer masseødeleggelsesvåpen.
  • Medvirker til grov miljøødeleggelse.
  • Grove brudd på menneskerettigheter.
 • Fond som velges må søke å unngå selskaper som:
  • Selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30% eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30% eller mer av sin virksomhet på termisk kull.
  • Har >10% av sin omsetning fra:
   • Produksjon av tobakk, alkohol, pornografi, pengespill, krigførende våpen.
   • Grove brudd inne HMS.
   • Bruker kloning, befruktede egg eller aborterte fostre i medisinsk forskning.
 • OVF vil i tillegg søke å velge fond som fremmer god selskapsstyring, respekterer menneskerettigheter og for øvrig viser samfunnsansvar.

Kontinuerlig påvirkning og monitorering

 • OVF screener hele porteføljen opp mot samtlige etiske kriterier to ganger per år.
 • I den grad det viser seg at det er selskaper i et av våre fond som:
  • Bryter mot etiske kriterier vi ikke skal kunne investere i, eller
  • Har selskaper med >10% av sin omsetning fra områder vi skal søke å unngå, vil vi kunne iverksette følgende tiltak:
 • Dialog med forvalter eller selskap, med tanke på å påvirke til endring.
 • Samarbeide med andre investorer i enkeltsaker, eller for å påvirke markedet generelt.
 • I siste instans, vurdere å skifte fond/forvalter.