Ret­nings­lin­jer for eiendomsforvaltning

Retningslinjene i fondet er basert på OVF sine overordnede verdigrunnlag. Retningslinjene gjelder for eiendomsforvaltningen i Eiendomsavdelingen med underliggende seksjoner.

Bakgrunn og formål

Prinsipper for forvaltningen

Eiendomsavdelingen skal være en ansvarsfull eier og forvalter av eiendom og etterstrebe en forvaltning som er i tråd med OVFs etiske grunnholdninger. Det betyr at vi driver vår virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler, og setter krav til oss selv og våre samarbeidspartnere hva angår forretningsmessig skikkelighet, miljø og sosiale forhold.

Bygningsseksjonen og agronomiseksjonen skal i drift, vedlikehold og oppgradering av eiendom:

 • Ivareta miljøet, biologisk mangfold, naturområder og kulturminner på en god måte
 • Velge miljøvennlige og energieffektive løsninger
 • I rimelig grad sikre at leverandører
  • har rimelige arbeidsvilkår og sosiale velferdsordninger
  • Respekterer de ansattes faglige rettigheter
  • ikke på urimelig vis benytter innlede personell i steder for ansatte
  • har gode HMS-systemer
 • Respektere urfolks og minoriteters rettigheter
 • Ha et bevisst forhold til valg av forretningspartnere og leietakere med henblikk på virksomhet som bryter med OVFs grunnverdier

Videre skal ansatte og personell i oppdrag for virksomheten:

 • Holde en høy etisk standard. Arbeidet skal være preget av faglighet, redelighet, rettferdighet og lojalitet til virksomheten
 • Ikke ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon

Tomtefesteseksjonen skal i forvaltningen av festetomer, ved fornyelse, overføring og innløsning:

 • Ivareta miljøet, biologisk mangfold, naturområder og kulturminner på en god måte
 • Ha en god dialog med lokalsamfunn
 • Ha et bevisst forhold til valg av forretningspartnere og leietakere med henblikk på virksomhet som bryter med OVFs grunnverdier

Videre skal ansatte og person i oppdrag for virksomheten:

 • Holde en høy etisk standard. Arbeidet skal være preget av faglighet, redelighet, rettferdighet og lojalitet til virksomheten. OVF skal være tydelig og informative ovenfor sine leietakere og interessenter og opptre ryddig og profesjonelt ved potensielle konflikter og uenighet.
 • Ikke ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon

Arealbanken og Salgsseksjonen skal i forvaltningen av grunneierfunksjonen og ved avhending av eiendom:

 • Ivareta miljøet, biologisk mangfold, naturområder og kulturminner på en god måte
 • Respektere urfolks og minoriteters rettigheter
 • Ha en god dialog med lokalsamfunn
 • Ha et bevisst forhold til valg av forretningspartnere og leietakere med henblikk på virksomhet som bryter med OVFs grunnverdier

Videre skal ansatte og person i oppdrag for virksomheten:

 • Holde en høy etisk standard. Arbeidet skal være preget av faglighet, redelighet, rettferdighet og lojalitet til virksomheten. Interne transaksjoner skal skje til forretningsmessige vilkår.
 • Ikke ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon

Virkemidler

Eiendomsavdelingen vil sikre etterlevelse av prinsippene i den daglige driften gjennom interne styringsdokumenter, opplæring, anbudsdokumentasjon, utvalgskriterier, kontraktsklausuler, sjekklister, revisjoner, rapportering o.l.

Videre kan Eiendomsavdelingen utvikle mål og handlingsplaner dersom det virker hensiktsmessig.

Roller og ansvar

OVFs administrasjon rapporterer til styret i OVF minst en gang i året om etterlevelsen av retningslinjene, saker av uvanlig art eller betydning, og oppnådde resultater.

Eiendomsavdelingen kan lage rutiner for ytterligere operasjonalisering.

Ekstern rapportering

OVF vil årlig rapportere om eiendomsforvaltningen og etterlevelsen av disse retningslinjene.