Leie og bruk

OVF er grunneier for areal over hele landet som det er mulig å leie og bruke til diverse formål. Man kan søke om leie og bruk til mye forskjellig, som etablering av tursti, båtplass og arrangement.

Bilde av havet og fjellene

Prestegården i Gildeskål har et stort eiendomsareal.

Foto: OVF

Søk om leie og bruk av areal

Det er mulig å leie og bruke areal hvor OVF er grunneier. Vi har mange ulike arealtyper, og vurderingen avhenger derfor av type areal som berøres, graden av inngrep og tiltakets størrelse. Kostnad vil varierer ut fra type tiltak, varighet og omfang.

Gå til søknadsskjema

Spørsmål og svar

Man kan søke om bruk og leie til det meste. De vanligste tiltakene er:

 • Ledning i grunn
 • Tursti, turvei og skiløype
 • Grunnundersøkelser
 • Gapahuk og lavo
 • Arrangement
 • Riggplass
 • Båtplass
 • Parkeringsplass
 • Deponi
 • Helikopterlanding
 • Snøskuter
 • Renovasjonsanlegg
 • Trafo/ Nettstasjon
 • Metalldetektor

Som stor grunneier forvalter Ovf ulike arealtyper. Vurderingene avhenger derfor av type areal som berøres.

 • Skog og utmark: Dersom tiltaket berører skog som snart skal felles eller nylig er beplantet, vil tiltaket ofte ikke kunne tillates.
 • Dyrket mark: Dersom tiltaket er til skade eller ulempe for jordbruksdrift, vil det ikke kunne tillates.
 • Festetomt: Ovf kan ikke tillate tiltak på festetomt uten festers samtykke.
 • Vernede områder: Ovf kan ikke tillate tiltak på vernede områder uten at fylkeskommunen eller annen ansvarlig myndighet har gitt tillatelse.
 • Båndlagt areal: Der Ovf har eksisterende avtaler vil vi være restriktive med å inngå avtaler om leie/bruk av areal.

Generelt foretar Ovf en skjønnsmessig vurdering av søknaden, der momenter av betydning bl.a. er graden av inngrep og tiltakets størrelse.

Saksbehandlingstiden avhenger av hvor god dokumentasjon Ovf har for å ta en avgjørelse og hvor stor saksmengden og pågangen er.

Kostnad varierer ut fra type tiltak, varighet og omfang.