Jord­bruk: for­pakt­ning og jordleige

Prestegardar med jordbruksdrift fins over heile landet. Dei representerer eit mangfald av norsk jordbruk, både geografisk og produksjonsmessig. OVF har både forpaktingsbruk og gardsbruk med jordleige.

Prestegarden har på dei fleste stader sentrumsnær lokalisering og er i dag gjerne omkransa av tettstadar og bebyggelse. Mykje av areala som låg til prestegardane er idag nytta til bustadområde og utbygging til offentlege føremål. Samla ligg det framleis omlag 20 000 dekar dyrka mark til prestegardane. I tillegg høyrer det beiteareal til desse eigedomane og fondet har 132 jordleigebruk, og 20 forpaktarbruk. Desse bruka er tradisjonsbærarar av viktig kyrkje- kulturhistorie.

Forsøksgardar

Opplysningsvesenets fond har landbruksforskning på ni prestegardar,
fleire i regi og drift av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

Forsøksgårder

Opplysningsvesenets fond har jordbruksforskning på ni prestegarder, fleire i regi og drift av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

  • Ullensvang prestegard, leiges av NIBIO til forsøksstasjon
  • Fana prestegard leiges av Hordaland Fylkeskommune, brukes til Stend Jordbruksskule
  • Nedre Stjørdal leiges av Norsk landbuksrådgiving, brukes til forsøksvirksomhet
  • Klepp prestegard leiges av Felleskjøpet til stamsædavl og fôringsforsøk
  • Høyland prestegard leiges av NIBIO til Småfeinstitutt
  • Hommedal prestegard leiges av NIBIO til forsøksstasjon
  • Brandval prestegard leiges av Norsk landbuksrådgiving, brukes til forsøksvirksomhet
  • Biri prestegard leiges av Oppland Skogselskap, til Planteskole
  • Østre Toten leiges av NIBIO til forsøksvirksomhet