Jord­bruk: for­pakt­ning og jordleige

Prestegardar med jordbruksdrift fins over heile landet. Dei representerer eit mangfald av norsk jordbruk, både geografisk og produksjonsmessig. OVF har både forpaktingsbruk og gardsbruk med jordleige.

Prestegarden har på dei fleste stader sentrumsnær lokalisering og er i dag gjerne omkransa av tettstadar og bebyggelse. Mykje av areala som låg til prestegardane er idag nytta til bustadområde og utbygging til offentlege føremål. Samla ligg det framleis omlag 20 000 dekar dyrka mark til prestegardane. I tillegg høyrer det beiteareal til desse eigedomane og fondet har 132 jordleigebruk, og 20 forpaktarbruk. Desse er vedtekne å behalde i Opplysningsvesenets fond sitt eige, i hovudsak fordi desse bruka er tradisjonsbærarar av viktig kyrkje- og kulturhistorie.

Forsøksgårder

Opplysningsvesenets fond har jordbruksforskning på ni prestegarder, fleire i regi og drift av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

  • Ullensvang prestegård, leies av NIBIO til forsøksstasjon
  • Fana prestegård leies avHordaland Fylkeskommune, brukes til Stend Jordbruksskole
  • Nedre Stjørdal leies av Norsk landbuksrådgiving, brukes til forsøksvirksomhet
  • Klepp prestegård leies av Felleskjøpet til stamsædavl og fôringsforsøk
  • Høyland prestegård leies av NMBU til Småfeinstitutt
  • Hommedal prestegård leies av NIBIO til forsøksstasjon
  • Brandval prestegård leies av Norsk landbuksrådgiving, brukes til forsøksvirksomhet
  • Biri prestegård leies av Oppland Skogselskap, til Planteskole
  • Østre Toten leies av NIBIO til forsøksvirksomhet