Grunn­ei­er­ret­tig­he­te­ne

Opplysningsvesenets fond (OVF) er blant landets største grunneiere arealmessig. På fondets grunn drives mangfoldig virksomheter. OVF skal forvalte interessene på best mulig måte slik at det skapes verdier i tråd med fondets formål.

En langsiktig og et helhetlig syn

Tomtefeste- og grunneierseksjonen sørger for å koordinere de ulike interessene mellom virksomhetsområdene i fondet, fondets datterselskaper og eksterne aktører.

Ivaretagelse av grunneierrettighetene

Grunneierrettighetene skal ivaretas på en måte som skaper god og stabil avkastning over tid og hvor ulike interesser veies opp mot hverandre. OVF samarbeider med lokale aktører om å bruke eiendommene til god stedsutvikling og lokal verdiskapning.