Bak­grunn for eiendomsforvaltningen

Det er prestegårder over hele landet som utgjør fondets historiske grunnkapital. Dette gjør fondet til en stor nasjonal grunneier. Eiendomsvirksomhet, småkraft, landbruk og kulturminnevern krever en tydelig og ansvarlig forvaltningsstrategi.

Ullensaker pg 2018 fot Dene Støe 1

Ullensaker prestegård ligger i et viktig kulturlandskap. Ferdsels- og kongevei gikk forbi gården som dengang het "Ulllinshof"

Langsiktig og helhetlig

Fondets verdier er skapt på bakgrunn av kirkens viktige rolle gjennom historien, både lokalt og nasjonalt. Derfor er det også viktig å forvalte eiendommene i fondet på en måte som tar inn over seg ansvaret for samfunnet, kulturminner og naturressurser.

En stor nasjonal grunneier har et ansvar for å tenke helhetlig og langsiktig. Fondets vurderinger og beslutninger får betydning på kort og lang sikt, de påvirker både lokalsamfunnene og kirkens nasjonale rammebetingelser, og de berører enkeltmennesker og fellesskapets naturressurser.