OVFs års­rap­port for 2020: 200 år i fel­les­ska­pe­ts tjeneste

Opplysningsvesenets fond (OVF) er en av Norges største grunneiere og forvalter med en finansportefølje med samlet verdi på 3 153 millioner kroner. Årsrapporten for 2020 gir innblikk i fondets virksomhet.

Publisert

– Vi markerer i år OVFs 200-årsjubileum. Samtidig er vi inne i en stor omstilling, etter at Stortinget i fjor vedtok fradeling av eiendommer til Den norske kirke, og det snart kommer en ny lov om OVF. Dette gir oss en utmerket anledning til å både se tilbake og fremover inn i en ny tid for vår samfunnsbyggende aktivitet, sier Ole­-Wilhelm Meyer, direktør i OVF.

OVFs historie startet i 1821 da prestegårdseiendommer i hele Norge ble samlet under ett felles eierskap. Avkastningen fra fondet ble brukt til utdanning og opplysning for folk ­– derav fondets litt spesielle navn. Du kan lese mer om vårt mandat og bakgrunn her.

Ny rolle og ny bruk

Prestegårder landet rundt har spilt en svært viktig rolle både for lokalsamfunn og nasjonen gjennom århundrer. Tidligere hadde prestene boplikt, men dette ble opphevet i 2015. Både prestens og prestegårdens rolle er endret vesentlig over tid, og stat og kirke skilte lag i 2017.

OVF får fremover en ny rolle siden Stortinget har besluttet at fondet skal deles mellom staten og kirken. Vilkåret for delingen er at staten skal øke sin innsats for å sikre de kulturhistorisk viktige kirkebyggene i Norge. Dette skal gjøres i et omfang som tilsvarer verdien av OVF på tidspunktet fondet blir regulert som et statlig fond, det vil si fra 1. januar 2023.

– Det siste året har vi forhandlet med Den norske kirke om hvilke prestegårder og andre aktiva som er av særskilt kirkelig betydning, og som kirken derfor skal overta. Vi arbeider samtidig med å finne ny bruk til de av prestegårdene som fortsatt forblir i OVFs eie. Flere av disse er viktige kulturminner og har stor betydning for lokal identitet og tilhørighet, sier Meyer.

Lesja prestegård omgitt av grønn mark med norgesflagg som vaier i vinden. Foto

Foto: Raddum

Fortsatt samfunnsnyttig utvikling

Etter delingen vil OVF fortsatt være en stor grunneier, fra nord til sør i landet.

– Vi arbeider aktivt med eiendomsutvikling i samarbeid med kommuner og næringsliv gjennom vårt datter­selskap Clemens Eiendom. Vi er også̊ en av de største utbyggere av klimavennlige småkraftverk i Norge gjennom Clemens Kraft. Dette, sammen med vår jord-­ og skogbruksvirksomhet og finansfor­valtning, skaper aktivitet og arbeidsplasser, ikke minst i Distrikts-Norge, og verdier som kommer fellesskapet til gode. Som organisasjon og virksomhet er vi både godt forberedt og motivert til å møte en ny tid sier Meyer.

Nøkkeltall for OVF ved utgangen av 2020:

  • OVF eide til sammen 307 presteboliger. 42 prosent var bebodd av prester etter gammel eller ny boligordning, og 43 prosent var utleid til andre leietakere.


  • Kjerneporteføljen i OVFs kapitalforvaltning hadde en samlet verdi på 2 842 millioner kroner. Det vesentlige av porteføljen er plassert i aksjer, obligasjoner, penge­marked og alternative aktivaklasser. Kjerneporteføljen ga i 2020 en markeds­avkastning på 6 prosent.


  • OVF hadde totalt 6246 festekontrakter knyttet til eiendommer over hele landet. Festetomtene har en verdi på 5 604 millioner kroner. Festeavgifter ga inntekter på til sammen 131 millioner kroner i 2020, og innløsning av festekontrakter og salg av eiendommer utgjorde 68 millioner kroner.


  • OVFs eiendommer omfatter skog og utmark på 918 000 daa, hvorav 516 000 daa er produktiv. Dette representerer en total verdi på 2 307 millioner kroner. Driftsinntektene fra skogsdriften, salg av kort for jakt og fiske, og inntekter fra grus og mineraler utgjorde 49 millioner kroner i 2020.


  • Eiendomsporteføljen i Clemens Eiendom har en verdi på 903 millioner kroner. Brutto verdiøkning portefølje av næringseiendom og utviklingsprosjekter har vært i snitt 15,6 prosent per år de siste 3 årene.


  • Clemens Kraft hadde 43 kraftverk i drift og 10 under bygging som forventes å være i drift ved utløpet av 2020. Det er ventet at den samlede produksjonskapasiteten fra kraftverkene vil være på rundt 715 GWh i løpet av 2022.