Det er gull i grøn­ne investeringer

Opplysningsvesenets fond har en betydelig finansportefølje. Ifølge fondets etiske retningslinjer skal midlene forvaltes på en måte som fremmer en bærekraftig utvikling. Det gir ikke bare god samvittighet, men også god avkastning.

Publisert

Tegnet illustrasjon

Foto: Shutterstock

Mange vil kalle OVFs investeringsprofil forsiktig. To tredjedeler av midlene er trygt plassert i rentepapirer og eiendom. Her svinger det relativt lite. En tredjedel er investert i aksjer, som kan svinge mye. Til sammenligning har Statens pensjonsfond utland investert over 70 prosent av vår felles formue i utenlandske aksjer. Høyere aksjeandel gir høyere risiko, men også større muligheter for avkastning. Hvorfor er OVF så forsiktige?

Oljefondet har en veldig lang horisont på sine investeringer og kan tåle store svingninger i verdien fra år til år uten at det får konsekvenser for det norske samfunnet. Vi må tenke annerledes.

Ulf Myrbø, finansdirektør OVF

– Vi ønsker selvfølgelig også best mulig avkastning på midlene og vi har også en veldig lang horisont, men vi kan ikke ta like stor risiko. Grunnen er at vi har løpende forpliktelser og oppgaver vi skal finansiere, og det krever større forutsigbarhet. Vi må kunne møte våre forpliktelser hvert eneste år, uavhengig av hvordan det går på børsen. Derfor har vi en portefølje som gir en jevn og god avkastning.

Vil skape endring

OVF er ikke bare mer forsiktige enn Statens pensjonsfond når det gjelder finansiell risiko. Fondet har også etiske retningslinjer som er strengere enn Oljefondets. De sier at OVF ikke bare skal unngå investeringer i selskaper som driver med våpen, tobakk, alkohol eller pornografi, men aktivt investere slik at det fremmer menneskerettigheter og bærekraft. Fondet ønsker at formuen skal bidra til å skape en bedre verden.

– Vi investerer ikke direkte i enkeltselskaper, men har midlene plassert i fond med en profil som vi mener er riktig for oss. Tidligere var vi kanskje mest opptatt av å unngå visse type selskaper. I dag er vi mye mer opptatt av å også bruke våre investeringer til å skape forandring og en positiv utvikling. Derfor trekker vi oss ikke bare ut av et fond dersom vi finner noe som ikke er akseptabelt. Da forsøker vi å skape endring gjennom dialog, noe som ofte gir gode resultater, sier Myrbø.

Eksterne råd

OVF har investeringsrådgivere som gir anbefalinger om hva OVF skal investere i. Myrbø og andre i OVF ledelsen tar investeringsbeslutningene basert på råd både fra eksterne investeringsrådgivere og en egen investeringskomité med kvalifiserte fagpersoner.

– Vårt mål er at investeringene skal gi god avkastning, samtidig som de skal være er i tråd med våre etiske prinsipper og FNs bærekraftsmål. Nå investerer vi utelukkende i fond, noe som gir lavere finansiell risiko enn om vi skulle velge enkeltaksjer selv, men også fond med en erklært etisk eller grønn profil må følges opp, sier Myrbø.

Påvirkningskraft

Det finnes tusenvis av fond å velge blant i det internasjonale finansmarkedet. Valgte fond må ha den rette profilen og tilfredsstille OVFs kriterier.

– Når vi har funnet et fond som vi synes ser lovende ut, ber vi om et møte for å få mer kunnskap om fondets investeringsprofil. Velger vi å investere i fondet, følger vi opp med løpende kontakt med forvalterne. Et fond vil typisk ha minimum 50–60 ulike selskaper i porteføljen. Derfor møter vi med jevne mellomrom forvalterne for å høre hvordan de jobber, og om det er gjort endringer i porteføljen. Vi har såpass store poster i fondene at vi er en aktør som blir tatt på alvor og lyttet til. Min erfaring er at om vi har noen bekymringer rundt enkeltinvesteringer, så blir vi hørt. Det er betryggende.

Trendy bærekraft

OVF er ikke alene om å være opptatt av bærekraftige investeringer i 2021. Det er en tydelig trend at store seriøse investorer tenker både på omdømmet og avkastningen når de plasserer pengene sine. Investeringer i såkalte ESG aksjer – som står for «environmental, social, governance», – har tatt helt av både i Norge og internasjonalt.

– Denne trenden er blitt tydeligere de siste årene, noe fondsforvalterne er meget bevisst på. Det betyr at de som driver «skitten virksomhet» vil gå en stadig mer usikker fremtid i møte. Bærekraftige investeringer er både riktig i forhold til OVFs strenge etiske retningslinjer samtidig som det er finansielt smart. Bærekraftige investeringer gir i dag like god avkastning som andre typer investeringer. I fremtiden har vi tro på at de kan gi enda bedre avkastning, sier Myrbø.

– I en verden med økende oppmerksomhet om klimautfordringer, miljøproblemer, fattigdom og brudd på menneskerettigheter, vil både forbrukere og investorer straffe virksomheter som ikke forholder seg til bærekraft. Det er sånn markedet virker på sitt beste. OVF ønsker å bruke sine finansielle «muskler» til å fremme en bærekraftig utvikling. Det er bra for verden, og bra for fondet.