200 år i fel­les­ska­pe­ts tjeneste

I 200 år har Opplysningsvesenets fond (OVF) stått i fellesskapets tjeneste. Å yte økonomiske bidrag til allmen opplysning og geistlighetens fremme var det viktigste da fondet ble stiftet i 1821. — Når OVF i år runder 200 år, kan vi se tilbake på en virksomhet som har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen, en betydning som er videreutviklet og forsterket i vår tid, sier direktør i OVF, Ole-Wilhelm Meyer.

Publisert

Direktør Ole -Wilhelm Meyer holdet åpen døren inn til en bolig. Foto

Ole -Wilhelm Meyer vil i OVFs jubilumsår åpne noen dører inn til fondets presteboliger.

Prestegårdene rundt i landet er en viktig del av norsk kulturarv. Presten skulle bo på en anselig gård i nærheten av den lokale kirken. Han var embetsmann, kanskje den eneste i bygda, og prestegården var embetsbolig. - Helt frem til 2015 var det boplikt for prester i Den norske kirke. OVF arbeider i dag med både å selge prestegårder, samtidig som vi arbeider med å finne annen bruk av prestegårder med særlig stor kulturhistorisk verdi. – Fondet har vært, og er en muliggjører ved å være grunneier. Historisk har OVF vært en samfunnsbygger, og vi ønsker å fortsette med det, sier Ole-Wilhelm Meyer.

Prestegårdene har spilt en meget viktig rolle i utviklingen av lokalsamfunn landet over. I eldre tid var den et kulturelt og religiøst senter i bygdene. De store presteboligene ga rom for offentlige møter, bispevisitaser, foreninger, konfirmasjonsundervisning og skole. Prestegårdene bidro også med sosialomsorg (i dag NAV-oppgaver) og husflid. Det har også vært knyttet forskning og utvikling til prestegårdene.

Til mange av gårdene er det knyttet historiske hendelser, og flere framtredende personer i norsk historie har hatt et nært forhold til en prestegård. De store prestegårdene dannet grunnlag for solide inntekter for presten. De ble gjerne definert som «fete» kall. De «fete» kallene kunne medføre så store inntekter at prestens interesse gjerne dro seg mer mot det verdslige enn det åndelige. På begynnelsen av 1800-tallet ble derfor de store gårdene delt opp, for å sikre at presten i større grad konsentrerte seg om de åndelige spørsmål.

Fondet har vært, og er en muliggjører ved å være grunneier. Historisk har OVF vært en samfunnsbygger, og vi ønsker å fortsette med det.

— Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF

Kirken overtar eiendom

Per i dag eier OVF i overkant av 300 prestegårder, og er en av landets største grunneiere. I mange år har det vært uklart hvem som egentlig eier fondet. Etter at Kirken ble skilt fra staten i 2017 ble spørsmålet på ny aktualisert, og Stortinget bestemte i fjor vår enstemmig at Kirken skal overta eiendommer av særlig kirkelig betydning. Etter denne fradelingen vil OVF bli et rent statlig fond.

– Vi er i disse dager i forhandlinger med Den norske kirke om hvilke eiendommer Kirken skal ha, og skal levere et forslag om dette til departementet før sommeren i år, opplyser Ole-Wilhelm Meyer.

Verdier for fellesskapet

I tillegg til prestegårdene arbeider OVF også med utvikling av andre eiendommer i porteføljen. Mange eiendommer er festet bort til næringsbygg, bolig og fritidseiendommer, og en rekke andre eiendommer vurderes utviklet i samarbeid med kommune, næringsliv og andre aktører landet over, opplyser Ole-Wilhelm Meyer.

– Våre to datterselskaper Clemens Eiendom og Clemens kraft arbeider med dette, og har en rekke flotte prosjekter under arbeid. Datterselskapet Clemens Kraft arbeider med utvikling av miljøvennlig energiforsyning gjennom småkraftverk, og Clemens Eiendom med bolig- og næringsbyggprosjekter, blant annet under konseptet «Smarte nabolag». Disse og andre deler av fondets prosjekter og virksomheter, blant annet jord- og skogbruk og drift og vedlikehold av fondets kultureiendommer, skaper en rekke arbeidsplasser og aktivitet i Distrikts-Norge, sier Ole-Wilhelm Meyer

200 års jubileum

For å markere jubileet skal vi ha en rekke arrangementer på utvalgte prestegårder til sommeren, opplyser Meyer.

– Vi skal også arrangere fem seminarer i noen av våre største byer for å sette viktige spørsmål på dagsorden i vår tid. Slik skal vi fortsatt bidra til opplysningens fremme, smiler Ole Wilhelm Meyer.

– Følg oss på Facebook, LinkedIn og Instagram, der kommer det oppdaterte opplysninger om arrangementene og seminarene i jubileumsåret, avslutter han.