Nesset nye prestebolig
Presteboligen i Eidsvåg ligger i tettstedet

Nesset nye prestebolig

Den nye presteboligen i Eidsvåg stod ferdigbygget i 2016.