Eldre festekontrakter i Ovfs arkiver.

Regulering av festeavgiften

Her finner du mer informasjon om når avgiften reguleres og hvordan størrelsen på avgiften bestemmes.

Når reguleres avgiften

I festekontrakten for tomten din er intervallet for ordinære reguleringen av den årlige festeavgiften bestemt. Normalt er intervallene 10, 20 eller 25 år. De fleste kontraktene gir også bortfester mulighet til å regulere festeavgiften når festeretten overføres til ny fester, altså ved et salg av bygningen(e).

Hvordan beregnes den nye festeavgiften

De fleste av Opplysningsvesenets fonds festekontrakter har bestemmelser om at festeavgiften skal reguleres med utgangspunkt i tomtens markedsverdi, som byggeklar tomt, med eksisterende infrastruktur tilgjengelig. Festeavgiften skal da settes til en normal og rimelig avkastning av tomteverdien.

Noen avtaler har bestemmelser om at festeavgiften skal reguleres etter konsumprisindeksen. Noen ganger kan også tomtefesteloven bestemme at ny festeavgift skal reguleres etter konsumprisindeksen. Det gjelder særlig for tilfeller der festeavgiften har vært regulert én eller flere ganger etter året 2002.

Tomtefesteloven har også regler om hvor høy festeavgiften kan settes ved regulering. I 2016 er det kr 11 700,- for tomter opp til ett dekar, og kr 11,70 for hver kvadratmeter over ett dekar. Størrelsen på denne høyeste lovlige festeavgiften «maksbeløpet» justeres med konsumprisen årlig hver 1. januar.

Hvordan planlegge for utviklingen i festeavgiften?

Noen festere opplever de økte årlige kostnadene ved regulering som økonomisk utfordrende. Hvis du kjenner til når tidspunktet for neste regulering kommer kan du planlegge flere år i forveien. Den nye festeavgiften reguleres med utgangspunkt i tomtens markedsverdi. Hvis du kjenner markedsverdien på tomten i dag, får du mulighet til å beregne deg fram til et omtrentlig årlig beløp som vil dekke den nye festeavgiften.

Skriv ut