Lån og bidrag til kir­ke­li­ge formål

I 2020 bidro OVF med over 92,7 millioner til kirkelige formål. I tillegg til investeringer og vedlikehold av presteboliger, skilles et bidrag ut som fordeles via Kirkerådet gjennom bispedømmene. Lokale og regionale råd og grupper i Den norske kirke kan gjennom sitt bispedømme søke om økonomisk støtte fra OVF.

Bilde av Selje kirke med trehus foran og vann i forgrunnen

Selje kirke sett fra Seljesanden

Foto: Jiri Havran

Forvaltning av landets presteboliger

Fondet har tre formelle oppgaver utover å skape best mulig avkastning på formuesmassen. Oppgavene består i å levere finansielle ytelser til kirken, tilby boligordning for prester i kirken og ta vare på og forvalte kulturhistorisk viktige bygninger og samtidig ivareta prestegårdshistorien.

Utgifter til fondets presteboliger er i hovedsak knyttet til fondets forvaltning og drift av historiske prestegårder og bispegår­der, i tillegg til mer ordinære presteboliger. Forvaltningen av disse eiendommen er en del av fondets arv og samfunnsansvar, og representerer også i stor utstrekning et bidrag til kirkelig formål.

Forvaltningen av presteboliger omfatter både boliger der det bor prest, og boliger hvor det ikke bor prest. Den store porteføljen med fredet og verneverdig bygningsmasse innebærer et ansvar for bygningsvern og dermed kostnader til drift og vedlikehold som går utover bygningenes verdi som boliger for prestene. Utgiftene til presteboliger representerer derfor mer enn bidraget til kirkelige formål. Det er ikke mulig å beløpsfeste eksakt størrelsen på bidrag til kirkelige formål.

Ved utgangen av 2020 eide OVF til sammen 307 presteboliger.

129 (42 %) var bebodd av prester etter gammel eller ny boligordning. De øvrige 179 består av 133 (43 %) boliger som er utleid til andre leietakere, og 45 boliger er enten under klargjøring for salg, eller står ledig i påvente av at ny prest skal flytte inn, eller som forsøkes leies ut. 63 kommunale presteboliger mottok tilskudd fra OVF i 2020.

Etter at boplikten ble opphevet i 2015, har det hvert år blitt solgt ut av porteføljen et 20-talls presteboliger. De juridiske forhold knyttet til fradeling av prestegårdens bygninger og jordveien, er ofte kompliserte og tidkrevende. Presteboliger som verken er rekrutteringsboliger eller har betydelige kulturhistorisk verdi vil bli solgt ut av OVF. OVF vil fortsatt ivareta rollen som ansvarlig eier for en stor andel presteboliger i landet.

Tilskudd via Kirkerådet

Det er Kirkerådet som fordeler en stor del av midlene fra OVF, og det er departementet som fastsetter hvor stort bidrag OVF skal overføre til Kirkerådet hvert år. I 2020 var dette tilskuddet på 25,5 millioner. Midlene fordeler Kirkerådet gjennom bispedømmene til følgende formål:

 • Internasjonale og økumeniske organisasjoner
 • Kirkemusikk og kultur
 • Diakoni
 • Barn og unge
 • Gudstjenesteliv
 • Samisk kirkeliv
 • Andre fellestiltak

Lån til kirkelige formål

Fondet har pålagte finansielle ytelser til Den norske kirke i 2021, og ved utgangen av 2020 var 76 millioner lånt ut til kirkelige formål. Lån i Opplysningsvesenets fond skal gis til kirkelige formål. Med kirkelige formål menes at formålet kommer virksomhet i Den norske kirke til gode. Følgende låntakere og formål skal særlig tillegges vekt ved vurderingen av hvilke lånesøknader som skal ha prioritet:

 • Lån til kommuner til bygging av kirker (jf trossamfunnsloven § 14 annet ledd )
 • Lån til sognet v/kirkelige fellesråd til bygging av kirker (jf trossamfunnsloven §14). Lån til kirkelige fellesråd og menighetsråd for bygging av menighetshus.
 • Lån til sognet v/kirkelige fellesråd for kjøp eller oppussing av orgel.
 • Lån til andre kirkelige institusjoner til andre kirkelige formål.

Det gis ikke lån til løpende vedlikehold av kirker, kirkegårder og presteboliger eller til dekning av løpende driftsutgifter for øvrig.

Søk om lån

Kirkerådet har fått delegert myndighet til å avgjøre hvem som skal få lån, og til å godkjenne sikkerhet etter retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet. På vegne av Forvaltningsorganet foretar Lindorff oppfølging av lånet fra utbetalingstidspunktet og frem til lånet er nedbetalt.

Søknad om lån sendes til:

Kirkerådet
Postboks 799
Sentrum
0106 OSLO

Postmottak: post.kirkeradet@kirken.no

Søknadsskjema for lån gjennom Opplysningsvesenets fond

Viktig informasjon om lån

Hva kan man søke lån om?

Det gis lån til kirkelige formål. Dette er til bygging og til tilbygg av kirker og kapeller, bygging av menighetshus, bygging av sportskapell/fjellkirke, nytt orgel og restaurering/oppussing av eksisterende orgel.

Hvem kan låne penger i Opplysningsvesenets fond?

Kommuner, kirkelige fellesråd, menigheter i Den norske kirke og stiftelser og andre institusjoner med tilknytning til Den norske kirke.

Hvilke krav er det til sikkerhet?
 • Lån til kommuner for bygging av kirker (jf § 14) krever det ingen annen sikkerhet enn kommunestyrevedtak om å oppta lån.
 • Lån til sognet v/kirkelig fellesråd til bygging av kirker krever at det enten kommunal garanti, bankgaranti, tilfredsstillende pantesikkerhet eller at fellesrådet oppfyller særskilte vilkår for å oppta lån uten annen sikkerhet enn fellesrådets vedtak om å oppta lån.
 • Lån til sognet v/kirkelig fellesråd og menighetsråd til andre kirkelige formål enn de som følger av trossamfunnslovens § 14 annet ledd kreves at det gis tilfredsstillende pant, kommunal garanti eller bankgaranti.
 • Lån til stiftelser eller andre institusjoner tilknyttet offisielle institusjoner under Den norske kirke krever at det gis tilfredsstillende pantesikkerhet, kommunal garanti eller bankgaranti
Hva er tilfredstillende pantesikkerhet?
 • Førsteprioritert pant i fast eiendom, jf pantelovens § 2-1
 • Pant i fondsaktiva registrert i verdipapirsentralen, jf pantelovens § 4-1 tredje ledd, jf verdipapirsentrallovens § 4-4, når lånet utgjør inntil 60 prosent av fondsaktivanes markedsverdi.
 • Førsteprioritets pant i leierett til bolig, jf pantelovens § 4-3
 • Pant i bankkonto etter pantelovens § 4-4, når beløpet er satt inn på egen konto.
 • Andre sikkerheter kan godkjennes av Opplysningsvesenets fond.
Lån mot kausjon

Spesielle forretningsvilkår for lån mot kausjon i Opplysningsvesenets fond.

1. Frigivelse av sikkerhet

Fondet kan ikke frigi pantesikkerhet uten etter godkjenning fra kausjonist. Lånetaker må selv innhente slik tillatelse.

2. Låntakers mislighold, betalingsutsettelser

Fondet skal varsle kausjonist når låntaker misligholder lånet, senest 3 måneder etter at misligholdet inntrådte. Fondet skal varsle kausjonist dersom det inngås avtale om betalingsutsettelse mellom låntaker og fondet, senest 3 måneder etter at betalingsutsettelse ble gitt.

3. Opplysninger om kausjonist

Fondet plikter å sende låneavtale og eventuelle pantedokumenter i kopi til kausjonist.

4. Forholdet til finansavtalelovens kap. 4 om kausjon

Det er ikke gitt forskrift i medhold av finansavtalelovens § 1 fjerde ledd om at lovens kap. 4 gjelder for Opplysningsvesenets fond. Finansavtalelovens kap. 4 om kausjon, med unntak av §§ 57, 59 og 60 gjøres derfor gjeldende etter avtale.

Avdrag, avdragstid og renter (nominell)
 • Det gis opptil 25 års avdragstid med mulighet for inntil ti års avdragsfrihet.
 • Lånet gis som serielån eller annuitetslån.
 • For lån til kirkelige formål, uansett hvem låntaker er, forfaller avdrag og renter to ganger i året; pr. 30. juni og 31. desember hvert år.
 • Renten betales etterskuddsvis.
 • Renten følger markedsrenten. 3 mnd.NIBOR-rente er fastsatt som referanse for fondets markedsrente. NIBOR-renten er renten når bankene låner av hverandre og oppgis i flere aviser. For eksisterende lån til kommunale presteboliger fastesettes renten av styret.
 • Renten kan endres med 6 ukers varsel.
Saksgangen
 • Lånetaker fyller ut vedlegg, tilsagn om sikkerhet, finansieringsplaner, byggeplaner osv i stand på forhånd.
 • Kirkerådet vurderer og avgjør søknaden. Kirkerådet må holde seg innenfor de retningslinjer og lånerammer som departementet setter.
 • Det skal normalt ikke gå mer enn en måned før svar på søknad foreligger eller midlertidig svar foreligger.
 • Kirkerådet gir tilsagn eller avslag. Tilsagnet vil ha vedlagt låneavtale, fondets forretningsvilkår, eventuelt obligasjon og/eller garanti/kausjonserklæring til underskrift.
 • Låntaker sørger selv for at kausjonist undertegner kausjonsavtale og at kausjonist mottar fondets forretningsvilkår.
 • Låntaker sender eventuell pantobligasjon til tinglysing. Låntaker må påføre tinglysningsgjenpart bekreftelse om at den er en korrekt kopi av original og bekreftelsen må undertegnes av to vitner. Låntager betaler selv tinglysingsgebyr.
 • Kirkerådet sender søknadspapirer med avgjørelse til Forvaltningsorganet.
 • Når Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond mottar undertegnet låneavtale, tinglyst pantobligasjon eller obligasjon og underskrevet kausjonsavtale eller dokumenter som viser at andre pantesikkerheter er oppfylt utbetales lånet på avtalt måte.
 • All oppfølging av lånet etter utbetaling skjer fra Lindorff.
Hvordan følges lånet opp?
 • Låntaker eller betaler (hvis betaler er forskjellig fra låntaker) vil før hvert forfall motta informasjon om innbetaling.
 • Lånet nedkvitteres ikke før låntaker ber om det. Ved nedkvittering må låntaker selv betale eventuelt tinglysingsgebyr.
 • Låntaker vil ved hvert årsskifte motta kontoutskrift for lånet med rest lånebeløp pr 1.1 og 31.12, avdrag og renter betalt i inneværende år, jf finansavtalelovens §§ 56 og 64.
 • Låntaker vil bli varslet minst seks uker i forveien ved rente- og gebyrendringer.
 • Når siste avdrag er betalt vil låntaker få tilsendt panteobligasjon.

Det er alminnelige forretningsvilkår for lån i Opplysningsvesenets fond.

I) Når avtalen er inngått

1. Lånesøknad og lånetilsagn

Låntaker søker om lån ved en standardisert søknad. Dersom Kirkerådet finner grunnlag for å kunne låne ut penger til formålet og låntaker, gir Kirkerådet låntaker et lånetilsagn.

2. Bortfall av lånetilsagn

Dersom låntaker ikke har akseptert lånetilsagnet innen tre måneder regnet fra tilsagnsbrevets dato faller lånetilsagnet bort uten varsel til låntaker.

3. Låneavtale

Låneavtale er inngått når låntaker aksepterer lånetilsagnet.

4. Hva låneavtalen består av

Låneavtalen består av:

 • disse forretningsvilkårene,
 • lånetilsagnet,
 • låneavtalen,
 • obligasjon og de dokumenter som er omhandlet i finansavtalelovens § 48.

For lån mot pant gjelder disse forretningsvilkårene, spesielle forretningsvilkår for lån mot pant og panteobligasjonen eller annet pantedokument. For lån mot kausjon gjelder disse forretningsvilkårene, spesielle forretningsvilkår for lån mot kausjon og kausjon avtalen samt de dokumenter som er omhandlet i finansavtalelovens § 61.

5. Forholdet til finansavtalelovens kap 3 om låneavtaler

Etter forskrift av av 11. feb. 2000 nr 102 gjelder finansavtalelovens §§ 44, 46a, 48, 49, 50, 53, 54, 54b og 55 for Opplysningsvesenets fond.

II) Generelle vilkår

6. Nominell rente

7. Skyldner betaler den til enhver tid fastsatte rente.

Fondet kan endre renten med seks ukers varsel. Det vil forekomme etableringsgebyrer og andre gebyrer. Ta derfor kontakt med låneforvalter Lindorff.

8. Terminbetaling av avdrag og renter

Avdrag og renter betales i henhold til låneavtalen og etter oppkrav fra fondet. Lånegiver skal ha minst 21 dagers betalingsfrist på oppkravet.

9. Førtidig tilbakebetaling

Låntaker har rett til å betale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid.

10. Betalingsvansker

Dersom långiver får midlertidige eller langvarige betalingsvansker plikter låntaker å varsle fondet snarest mulig. Låntaker må samtidig angi hvilke betalingsvilkår (f.eks. avdragsfrihet) låntaker ønsker fra fondet for å unngå mislighold.

III) Mislighold

11. Tidspunkt for misligholdsbeføyelser

Lånet er misligholdt når långiver ikke har betalt innen den frist som
oppkravet fastsetter. Når det er gått 14 dager utover betalingstidspunktet kan fondet iverksette inkasso og annen tvangsinndrivelse.

12. Førtidig forfall og morarente

Ved mislighold gjelder finansavtalelovens §§ 51 og 52 om morarente og
førtidig forfall. Ved mislighold av lånet (jf. punkt 11) betales morarente i form av 1 prosentpoeng høyere rente enn den avtalte rente
fra forfallstidspunktet.

13. Kostnader ved mislighold

Ved mislighold vil långiver måtte dekke alle kostnader ved inkasso og tvangsinndriving av lånet.

14. Inndriving uten dom

Alle lån som oppfyller tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2 vil bli inndrivet uten dom.

IV) Annet

15. Kreditorskifte

Låneavtalen kan ikke overdras til andre kreditorer med unntak av hvor långiver misligholder låneavtalen eller der fondet er i betalingsvansker.
Långiver skal varsles ved overdragelse av låneavtalen. Dette er ikke til hinder for at fondet kan sette bort forvaltningen av låneavtalene til tredjemann.

16. Endring av forretningsvilkår

Fondet kan ensidig endre disse forretningsvilkårene med seks ukers varsel. For endring gjelder ellers finansavtalelovens § 49.

V) Tvistemål

17. Tvisteløsning

Tvister kan ikke innklages til behandling etter finansavtalelovens § 4.

18. Verneting

Partene avtaler at Oslo tingrett er rett verneting. Er det tatt pant i eiendom er vernetinget eiendommens verneting. Partene avtaler at Oslo tingrett er rett verneting. Er det tatt pant i eiendom er vernetinget eiendommens verneting.