Bidrag til kir­ke­li­ge formål

I 2020 bidro OVF med over 92,7 millioner til kirkelige formål. I tillegg til investeringer og vedlikehold av presteboliger, skilles et bidrag ut som fordeles via Kirkerådet gjennom bispedømmene. Lokale og regionale råd og grupper i Den norske kirke kan gjennom sitt bispedømme søke om økonomisk støtte fra OVF.

Bilde av Selje kirke med trehus foran og vann i forgrunnen. Foto

Selje kirke sett fra Seljesanden

Foto: Jiri Havran

Forvaltning av landets presteboliger

Fondet har lovpålagte oppgaver og det handler om å ta vare på kapitalen som er i fondet og forvalte denne forsvarlig, slik at den øker i verdi. De lovpålagte oppgavene består i å levere finansielle ytelser til kirken, tilby bolig for prester i kirken, fortelle prestegårdshistorien og forvalte de kulturhistorisk viktige bygningene. OVF ønsker å sette kjøpere og leietaker i fokus.

Utgifter til fondets presteboliger er i hovedsak knyttet til fondets forvaltning og drift av historiske prestegårder og bispegår­der, i tillegg til mer ordinære presteboliger. Forvaltningen av disse eiendommen er en del av fondets arv og samfunnsansvar, og representerer også i stor utstrekning et bidrag til kirkelig formål.

Forvaltningen av presteboliger omfatter både boliger der det bor prest, og boliger hvor det ikke bor prest. Den store porteføljen med fredet og verneverdig bygningsmasse innebærer et ansvar for bygningsvern og dermed kostnader til drift og vedlikehold som går utover bygningenes verdi som boliger for prestene. Utgiftene til presteboliger representerer derfor mer enn bidraget til kirkelige formål. Det er ikke mulig å beløpsfeste eksakt størrelsen på bidrag til kirkelige formål.

Ved utgangen av 2020 eide OVF til sammen 307 presteboliger.

129 (42 %) var bebodd av prester etter gammel eller ny boligordning. De øvrige 179 består av 133 (43 %) boliger som er utleid til andre leietakere, og 45 boliger er enten under klargjøring for salg, eller står ledig i påvente av at ny prest skal flytte inn, eller som forsøkes leies ut. 63 kommunale presteboliger mottok tilskudd fra OVF i 2020.

Etter at boplikten ble opphevet i 2015, har det hvert år blitt solgt ut av porteføljen et 20-talls presteboliger. De juridiske forhold knyttet til fradeling av prestegårdens bygninger og jordveien, er ofte kompliserte og tidkrevende. Presteboliger som verken er rekrutteringsboliger eller har betydelige kulturhistorisk verdi vil bli solgt ut av OVF. OVF vil fortsatt ivareta rollen som ansvarlig eier for en stor andel presteboliger i landet, men etter at Loven om Opplysningsvesenets fond ble virkekraftig fra 2022 vil mye endres. Den norske kirke vil fra 2022 overta et stort antall presteboliger og være ansvarlig forvalter for disse.

Tilskudd via Kirkerådet

Det er Kirkerådet som fordeler en stor del av midlene fra OVF, og det er departementet som fastsetter hvor stort bidrag OVF skal overføre til Kirkerådet hvert år. I 2020 var dette tilskuddet på 25,5 millioner. Midlene fordeler Kirkerådet gjennom bispedømmene til følgende formål:

  • Internasjonale og økumeniske organisasjoner
  • Kirkemusikk og kultur
  • Diakoni
  • Barn og unge
  • Gudstjenesteliv
  • Samisk kirkeliv
  • Andre fellestiltak