OVF under lupen

Nylig ble Grunnlovsbestemmelsen om formålet med Opplysningsvesenets fond opphevet av Stortinget. Etter at prestegårder og annen eiendom av særlig kirkelig verdi er overført fra fondet til Den norske kirke, forblir de gjenværende verdier i fondet i statens eie. Hvordan statens eierskap av OVF skal forvaltes vurderes nå av regjeringen.

Publisert

Ole Wilhelm bredde farger

Direktør Ole-Wilhelm Meyer i OVF

- OVFs forretningsmessige virksomhet omfatter flere viktige områder, som samlet legger et solid grunnlag for verdiskapingen i fondet, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer. - Verdiene vi skaper skal i årene fremover komme staten til gode, og vil være viktige bidrag til fellesskapet.

- Etter opphevelsen av vårt grunnlovsfestede mandat, om å bidra med midler til "geistlighetenes beste og opplysningens fremme" er vi fra 2023 helt fristilt fra forpliktelsen til å yte økonomiske bidrag til Den norske kirke. Departementet skal i tiden som kommer definere sin nye eierstrategi til OVF. Departementet vil gjennom denne prosessen ta stilling til hvordan staten skal organisere fondet, og hvilke selskaps- og arbeidsform det skal ha for fremtiden, opplyser Meyer.

- Det er etablert en arbeidsgruppe på departementsnivå bestående av representanter fra Næringsdepartementet (NFD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Finansdepartementet (FIN) , eventuelt også fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Arbeidet vil bli ledet av NFD. Arbeidet skal skje i god dialog med fondet, og OVF vil ha en viktig rolle i å gi informasjon om fondets virksomhet, sier Meyer. - Arbeidsgruppen skal i tiden fremover særlig vurdere statens eventuelle begrunnelse for og mål med eierskapet i OVF og tilgrensende spørsmål. Dette arbeidet vil pågå over noe tid, avslutter Ole-Wilhelm Meyer.