Holt prestegård i Aust-Agder

Opphør av boplikten

Regjeringen bestemte at boplikten for prester i Den norske kirke skulle opphøre fra 1. september 2015.

Stor omlegging

Det var Kristian den V som i Norske lov av 1687 bestemte at prestene skulle bo på prestegårder, og at presteboligen skulle være hans embetsbolig. I praksis hans hjem og arbeidsted ved siden av kirken og de kirkelige handlinger. Fra 1687 og frem til 2015 har hovedregelen vært at prestene skal bo i distriktet hvor de gjør tjeneste, det vil si i prostiet. Opplysningsvesenets fond har hatt forvalteransvaret, som igjen er nedfelt i Grunnlovens §106 og §116. Etter september 2015 er prestene fristilt i forhold til bosted. Dette er en stor omlegging for presteskapet og for menighetene som er vant med at presten bor i soknets prestebolig. 

Borett i stedet for boplikt

Prestene kan fortsette å bo i tjenesteboligen på samme vilkår som før, med en svært moderat husleie. Ved ansettelsen har de fått en borett så lenge de er i stillingen, mens de tidligere hadde en boplikt.

Kommunale tjenesteboliger

Kommunene har rundt 159 presteboliger i 2017, mens Ovf har i 2017 360 presteboliger fordelt over hele landet ca en fjerdedel av disse boligene er vedtaksfredet. Litt under halvparten av prestene vil fortsette å bo i tjenesteboligene, og kommunene vil fortsatt få refusjon fra Ovf for å holde bolig for presten. Så lenge presten blir i stillingen, og fortsetter å bo i tjenesteboligen vil rammebetingelsene være som før. Hvis prestene ønsker å kjøpe en kommunal tjenestebolig må presten selv måtte ta kontakt med kommunen.

Mulig å kjøpe tjenestebolig

Fondet vil selge flere presteboliger i kommuner hvor behovet for tjenesteboliger er mindre. Noen prester vil kunne være interessert i å kjøpe tjenesteboligen de bor i hvis de får anledning til dette. I  2018 var det flere prester som kjøpte sin egen prestebolig. 

Boligene vil selges på det åpne markedet der det ikke er spesielle hensyn som tilsier en annen løsning.

«Prestegårder som kulturminner for Den norske kirke» (ekstern lenke).

Skriv ut