Etne prestebustad
Etne prestebustad 2006. Foto: Ovf.

Etne prestebustad

Prestegarden ligg litt utafor Etne sentrum og eit stykke sørvest for steinkyrkja Stødle.

Etne prestegard har fem freda bygningar og ligg vakkert til i landskapet. Hovudbygget blei reist i 1871 i ei enkel sveitserstil og vart seinare bygd saman med den gamle borgstova frå 1650. Borgstova er lågare enn hovudbygget. Hovedbygget er på ei og ei halv høgde og oppført i lafta tømmer. Grunnplanet er i hovudsak intakt og har midtgang som ein embetsgard. Garden har også eldhus, stabbur og vognskjul.

Heile anlegget har stor kulturhistorisk verdi og er eit døme på korleis dei mindre embetsgardane frå siste halvdel av førre hundreår såg ut.