Alversund prestebustad
Alversund prestebustad.

Alversund prestebustad, Tveiten

Alversund er ein tettstad i Lindås kommune ved Alverstraumen, som er kjend for sterk straum.

Hovudbygget er frå ca. 1860, og Ovfs prestegardsinspektørar har besøkt bustaden fleire gonger for å vurdera naudsynt arbeid. I 1975 hadde arkitekt Muri ei synfaring og skreiv at bustaden hadde ei rektangulær plan med lengderetning nord-sør med hovudinngang på austsida. Det var bygd til i ein etasje ein ny kjøkkeninngang med toalett mot aust i nordenden av bygget. Under synfaringa i 1958 blei det omtalt ei rad bygningar som ikkje er ein del av bustaden i dag. Til dømes paktarbustaden, driftsbygget og eit eldhus. Inspektøren peika på at eldhuset var skrøpeleg, men med litt arbeid kunne det "enda i noen år gjøre tjeneste som redskapsskjul".

 

Alversund prestebustad 1975. Foto: Ovf.