Brunlanes prestegård ligger i Tunsberg bispedømme. Prestekone og kokebokforfatter Hanna Winsnes bodde her.

Fakta om presteboligordningen

Kirkeavdelingen i Kulturdepartementet har lagt til grunn at kirken trenger prestebolig i en del lokalsamfunn der det ellers er vanskelig å rekruttere prest. En kartlegging viser at det er behov for ca. 220 rekrutteringsboliger, men dette tallet kan endre seg over tid.

Kulturminnene

Opplysningsvesenets fond har et betydelige antall prestegårder og presteboliger med særlig stor kulturhistorisk verdi. Disse skal beholdes i fondets eie. Det er en løpende vurdering om hvilke boliger som bør prioriteres.

Utleie av kommunale boliger til prester

I mange kommuner er det behov for kommunale presteboliger for å rekruttere prest til området. Prestene skal betale normal husleie på stedet. Ovf vil forvalte kirkens boligordning og ha samarbeid med aktuelle kommuner.

Ovf fortsetter som tjenesteleverandør

Opplysningsvesenet skal fortsatt eie boligordningen, og vi skal ha et nært samarbeid med bispedømmene.   

Skriv ut